Handlowe spółki osobowe

By , 20 maja 2011

Handlowe spółki osobowe:

Zdolność prawna wszystkich handlowych spółek osobowych – art. 8

Podmioty prawa odrębne od wspólników.

W obrocie występują pod firmą.

Mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Spółka ma status przedsiębiorcy w rozumieniu KC, Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nie mają statusu przedsiębiorcy wspólnicy w spółkach osobowych.

Spółka prowadzi działalność zawsze pod firmą.

Przedsiębiorstwo [należy do] spółki a nie wspólników.

Art. 9 – do zmiany umowy potrzebna jest zgoda wszystkich stron umowy, dopuszczono jednak możliwość innego uregulowania tej kwestii w umowie spółki. Dopuszczalne jest postanowienie o zmianie umowy spółki inaczej niż za zgodą wszystkich stron.

Art. 10 – dopuszcza się zbywanie członkostwa w handlowych spółkach osobowych po spełnieniu kilku przesłanek:

– umowa spółki przewiduje / dopuszcza możliwość zbywania takiego członkostwa

– wymaga, aby na dokonanie takiego zbycia pozostali wspólnicy wyrazili zgodę – musi to być zgoda pisemna (w umowie spółki wymóg zgody wszystkich wspólników może być złagodzony).

Szczególny przypadek odpowiedzialności – kumulatywne przystąpienie -> zbywca udziału dalej odpowiada za zobowiązania (do czasu ustąpienia ze spółki). Nabywca odpowiada za zobowiązania powstałe zarówno przed jak i po przystąpieniu do spółki. Wierzyciel może się domagać od zbywcy i nabywcy.

W spółce komandytowo-akcyjnej wyjątkowo odpowiedzialność ta znajdzie zastosowanie do komplementariuszy (nie do akcjonariuszy).

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy