Posts tagged: spółka partnerska

Odpowiedzialność spółki partnerskiej i odpowiedzialność partnerów

By , 20 maja 2011

Zobowiązania spółki można podzielić na dwie grupy:

1. Zobowiązania niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu, zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (wynagrodzenia pracowników, czynsz za lokal, energia elektryczna, meble)

2. Zobowiązania związane z wykonywaniem wolnego zawodu

Za jedne i drugie w pierwszej kolejności odpowiada spółka.

Za zobowiązania 1 odpowiadają spółka (w pierwszej kolejności) i partnerzy (tak jak w spółkach jawnych).

Za zobowiązania 2 w pierwszej kolejności odpowiada spółka.

Ograniczenie odpowiedzialności – odpowiada tylko ten partner, który daną sprawę prowadził albo nadzorował pracownika wykonującego daną czynność. Nie odpowiada za to zobowiązanie partner, który danej sprawy nie prowadził.

Pozywa się spółkę i pozywa się tego partnera, o którym wiemy, że popełnił szkodę. Jeżeli nie wiemy, kto popełnił, to pozywamy wszystkich – w trakcie procesu nastąpi wskazanie, kto popełnił błąd. Jeżeli nie da się wskazać winnego partnera w procesie -> odpowiedzialność dzielona jest na wszystkich.

Partner ponosi też odpowiedzialność za osoby trzecie wykonujące czynność związaną z wykonywaniem wolnego zawodu.

Odpowiedzialność ponosi spółka i osoba (partner), która nadzorowała.

Zatrudniony w spółce – nie musi być stosunek pracy, wystarczy umowa cywilnoprawna.

Umowa spółki może przewidywać, że jeden lub kilku partnerów będzie ponosić odpowiedzialność tak jak wspólnicy spółki jawnej.

Dwa modele funkcjonowania spółki partnerskiej:

– prowadzenie spraw spółki i reprezentacja na zewnątrz -> partnerzy

Model właściwy spółkom osobowym (można wyłączyć jakiegoś wspólnika od prowadzenia spraw spółki i/lub od reprezentacji)

Model właściwy dla spółek kapitałowych

– decyzja o powołaniu do spółki zarządu

– nie ma wymogu, aby członkami zarządu byli partnerzy

– powołanie zarządu tylko jeśli umowa to przewiduje

Art. 97 – odesłanie do przepisów o zarządzie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W zarządzie mogą być osoby, które nie mają uprawnień do wykonywani wolnego zawodu.

Zarząd prowadzi sprawy i reprezentuje spółkę na zewnątrz. W umowie spółki partnerskiej należy wskazać te sprawy, które wymagają uchwały partnerów (w przypadku istnienia zarządu).

Mandaty i kadencja członków zarządu -> uregulowane w umowie spółki.

Model osobowy spółki -> Pozbawienie partnera prawa reprezentacji spółki może nastąpić uchwałą wspólników -> ¾ większość, obecność 2/3 ogólnej liczby partnerów. Można też w drodze postępowania sądowego.

Powstanie spółki partnerskiej

By , 20 maja 2011

Umowa spółki partnerskiej -> w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wcześniej -> akt notarialny.

Umowa powinna zawierać:

– określenie firmy

Art. 90 – nazwisko co najmniej jednego z partnerów, zawód lub wolne zawody wykonywane w ramach spółki + określenie formy prawnej (spółka partnerska) + dodatek “i partner”, “i partnerzy”, “spółka partnerska”.

Wszystkie nazwy zawodów wykonywanych w ramach danej spółki muszą się znaleźć w nazwie.

– określenie siedziby

Siedziba spółki – wskazanie właściwego sądu rejestrowego

– przedmiot działalności spółki

Wykonywanie wolnego zawodu.

Wolne zawody -> ustawy korporacyjne określaj a sposób wykonywania wolnych zawodów.

Radcowie prawni i adwokaci nie mogą się łączyć w spółki partnerskie z innymi wolnymi zawodami.

Podobnie lekarze (tylko z lekarzami dentystami).

– określenie wkładów oraz ich wartości

Nie ma wymogów kapitałowych, wspólnicy sami decydują, można wnosić pracę i usługi świadczone na rzecz spółki.

– wskazanie, który partner będzie wykonywał jaki wolny zawód

Jeżeli jeden zawód to ogólne określenie, jeżeli więcej -> to przy każdym nazwisku)

– istnieje możliwość rozszerzenia odpowiedzialności spółki (musi to być określone w umowie)

– jeżeli wspólnicy chcą wprowadzić zarząd, to muszą to określić w umowie spółki

Powstanie spółki wymaga jej wpisu do rejestru. Nie ma wskazanego terminu. Przyjmuje się  termin 7 dni na zgłoszenie spółki do rejestru. Konieczne jest wykazanie, że wspólnicy mają prawo do wykonywania wolnego zawodu -> najczęściej zaświadczenie o wpisie na listę.

Wpis ma charakter konstytutywny.

W zakresie nieuregulowanym -> przepisy spółki jawnej art. 8-10 ß artykuły ogólne też mją zastosowanie do spółki partnerskiej.

Odpowiedzialność

By , 20 maja 2011

Ryzyko wyrządzenia poważnych szkód osobom, którym świadczy się usługi.

Zwykle obowiązkowe ubezpieczenie OC dla takich zawodów.

Spółka partnerska pozwala wyeliminować ryzyko odpowiedzialności partnera za szkody, które wyrządził inny partner. Art. 95 – w spółce partnerskiej następuje ograniczenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania zawodu przez innego wspólnika.

Spółka partnerska

By , 20 maja 2011

Nowa spółka – od 2001 roku. Najmłodsza spółka.

1992 rok, Texas – pierwsza regulacja dotycząca spółki partnerskiej.

Specyficzny cel -> w celu wykonywania wolnego zawodu.

Ograniczenie w zakresie kręgu podmiotów, które mogą ją utworzyć.

Wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne mające uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu.

Art. 88 – wskazanie zawodów wykonywanych w spółce partnerskiej.

W polskim ustawodawstwie nie ma definicji wolnego zawodu.

Cechy wolnego zawodu:

– wymagane określone kwalifikacje

– aplikacje, staże, egzaminy państwowe

– zawody, w ramach których występują samorządy zawodowe (zachowanie jakości świadczonych usług, kształcenie adeptów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących wolny zawód, wprowadzenie zasady etyki zawodowej, listy osób, które mają prawo do wykonywania wolnych zawodów, sądownictwo dyscyplinarne)

Kategoria wolnych zawodów nie jest listą zamkniętą.

Art. 87 -> art. 88 lub odrębna ustawa. Jakiś zawód może być wskazany w innej ustawie (np. zawód psychologa -> w innej ustawie, nie ma wymienionego w KSH).

Rozwiązanie spółki jawnej

By , 20 maja 2011

Spółka istnieje od momentu wpisu do momentu wykreślenia spółki z rejestru.

Przyczyny rozwiązania spółki jawnej: (nie powodują one, że spółka ulega natychmiastowemu rozwiązaniu / wykreśleniu)

– dopiero z momentem wykreślenia z rejestru (do momentu wykreślenia spółka zachowuje byt prawny)

W spółkach partnerskich nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego – art. 57 – inne sposoby rozwiązania spółki.

Wykreślenie z rejestru nie powoduje wygaśnięcia odpowiedzialności wspólników.

Likwidacja -> pojawiają się likwidatorzy -> zwykle są to sami wspólnicy, można powołać też osoby trzecie. Sąd może powołać likwidatorów.

Zakończenie działalności spółki. Reprezentacja spółki w zakresie czynności likwidacyjnych ß likwidatorzy.

Zakończenie działalności spółki -> spłacenie wierzycieli, nie ma uprzywilejowania żadnej wierzytelności.

W praktyce w pierwszej kolejności spłaca się zobowiązania publiczno-prawne, zobowiązania wobec pracowników (regulują to inne przepisy prawne)..

Zmiana celu -> zakończenie działalności. Spieniężenie majątku spółki.

Jeśli majątek spółki nie wystarcza na spłatę zobowiązań -> dopłaty wspólników. Jeden niewypłacalny -> pozostali dopłacają.

Rozwiązanie spółki -> wykreślenie spółki z rejestru.

Spółka jawna jest spółką modelową, trzonem.

Zakaz konkurencji

By , 20 maja 2011

Art. 56 – nakaz lojalnego zachowania się wobec spółki. Wspólnik musi się powstrzymać od działań, które byłyby sprzeczne z interesem spółki.

Wspólnik nie może:

– samodzielnie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki

– być w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej, jeżeli spółka ta prowadzi działalność o charakterze konkurencyjnym

– być członkiem organu w spółce kapitałowej o charakterze konkurencyjnym, wspólnicy mogą jednak wyrazić zgodę na prowadzenie takiej działalności konkurencyjnej. Zgodę mogą wyrazić w sposób wyraźny lub dorozumiany -> zgoda na działalność konkurencyjną

W razie naruszenia zakazu spółka może domagać się wydania pożytków, jakie osiąga wspólnik naruszający zakaz lub naprawienia szkody, która powstała w spółce. Spółce przysługuje roszczenie.

Art. 57 – szczególna konstrukcja prawna, pozwala wystąpić z pozwem każdemu wspólnikowi -> domaga się wydania wyroku na spółkę.

Spółka handlowa

By , 20 maja 2011

Spółka handlowa:

– określenie celu, dla którego jest zawiązywana

– zobowiązanie się wspólników do wniesienia wkładów

Umowa spółki może przewidywać inny sposób współdziałania.

Umowa spółki handlowej -> nie dotyczy spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej – tam normatywnie nie pojawia się ten termin.

Spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna -> statut – zasady funkcjonowania ii ustrój spółki

Spółka jednoosobowa -> spółka kapitałowa, wszystkie udziały należą do jednego akcjonariusza / udziałowca (spółka akcyjna, spółka z o. o.)

Niedopuszczalne jest tworzenie jednoosobowych spółek osobowych.

Jeżeli w trakcie działania spółka osobowa stanie się spółką jednoosobową, powoduje to rozwiązanie spółki.

Spółka partnerska – może funkcjonować do 1 roku z jednym wspólnikiem.

W takiej spółce jednoosobowej nie ma umowy.

Akt założycielski -> spółka z o. o.

Statut -> spółka akcyjna

Wszystkie uprawnienia – 1 osoba.

Stosunek dominacji i zależności.

Spółka publiczna -> akcje zostały zdematerializowane i dopuszczone do obrotu publicznego.

Głos oddany -> za, przeciw, wstrzymujące (wliczane przy liczeniu większości).

Bezwzględna większość głosów – więcej niż połowa głosów oddanych.

np. 20 wspólników:

7 za, 4 przeciw, 5 wstrzymało się, 4 nie głosowało (tych co nie głosowali nie bierze się pod uwagę)

7/16 -> uchwała nie przeszła

Zasady podejmowania działalności gospodarczej

By , 20 maja 2011

Zasady podejmowania działalności gospodarczej:

– Ustawa z 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej, Art. 4 Ustawy -> przedsiębiorca jest osobą fizyczną, osobą prawną, jednostka organizacyjna nie ma osobowości prawnej, ale zdolność prawną wykonywania działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własne ryzyko

Art. 2 Ustawy -> działalność gospodarcza – zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Potencjalnie może przynosić zyski -> działalność zarobkowa.

Zorganizowana – przedsiębiorca nadał temu ramy prawne.

Ciągła – z zamiarem stałego prowadzenia działalności.

W ustawie również -> działalność zawodowa jako działalność gospodarcza.

Art. 3 Ustawy – wyłączenia w zakresie wykonywania ustawy:

– działalność wytwórcza w rolnictwie, w zakresie upraw, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego, wynajmowania przez rolników pokoi, wydawanie posiłków i innych usług związanych z pobytem turystów (agroturystyka)

Art. 14 – przedsiębiorca może podjąć działalność w momencie zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, rejestru.

Obowiązuje konstytucyjna zasada wolności gospodarczej. Art. 6 – wolne dla każdego, na równych prawach, z zachowaniem przepisów. Nie jest to jednak zasada nieograniczona.

Ograniczenia działalności gospodarczej:

– np. handel bronią, materiałami wybuchowymi, itp.

Państwo musi ingerować ze względu na interes ogólny.

Ograniczenia zawarte w Ustawie:

1) działalność koncesjonowana – Art. 46 Ust.

– poszukiwanie lub rozpoznanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin

– bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub roztworów w górotworze (działalność związana z górnictwem)

– wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz technologiami i wyrobami związanymi z wojskiem

– wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie, obrót paliwami i energią

– ochrona osób i mienia

– rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

– przewozy lotnicze

Odrębne regulacje prawne – np. dotyczące uzyskiwania takich koncesji

Nowe koncesje – państwo -> bezpieczeństwo państwa i interes publiczny

2) działalność regulowana – w myśl odrębnych przepisów niż Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, odmienny, dodatkowy wpis oprócz rejestru przedsiębiorców. Wpis do [rejestru?] działalności regulowanej.

Na poziomie wpisu nie ma kontroli, czy działalność spełnia wymagania przewidziane w odrębnej ustawie.

3) działalność wymagająca zezwoleń

Konieczność uzyskania zezwoleń lub licencji na prowadzenie określonej działalności. Art. 75 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – np. sprzedaż i obrót napojami alkoholowymi.

Art. 14 ust. 1 Ustawy – przedsiębiorca może podjąć działalność w dniu złożenia wniosku do Ewidencji Działalności Gospodarczej po wpisie do rejestru przedsiębiorców (KRS).

Ewidencja  działalności – przedsiębiorcy, którzy mają status osoby fizycznej.

Reszta – KRS.

Wyjątek -> spółka kapitałowa w organizacji, może podjąć działalność przed dokonaniem wpisu do rejestru.

Art. 23 Ustawy – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Prowadzi ją Ministerstwo Gospodarki.

Osoba fizyczna – rejestr. Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach a także innych podmiotach, jeżeli wskazuje na to ustawa.

Ewidencja działalności gospodarczej -> do marca 2009 gmina, przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Od marca 2009 Centralna Ewidencja -> Minister.

Możliwe składanie wniosków drogą elektroniczną.

W wersji elektronicznej również możliwe -> gmina -> gmina w formie elektronicznej przesyła do Centralnej Ewidencji. Ewidencja ta ma charakter jawny.

Do końca 2011 roku -> przepisanie (z urzędu) do Centralnej Ewidencji.

Ustawa o KRS z 20.08.1997 roku -> weszła w życie w styczniu 2001.

KRS – krajowy rejestr sądowy, prowadzony w systemie centralnym wykaz danych podmiotów, które występują w obrocie i podlegają obowiązkowemu wpisowi do tego rejestru. Jest to jeden rejestr, centralny.

Zastąpił on w 2001 roku inne rejestry.

Założenie Ustawy -> wszystkie podmioty występujące w obrocie miały być tam wpisane. Zasady kompletności nie udało się zrealizować. np. nie są wpisane do KRS’u związki gminne, kościoły, uczelnie wyższe, instytucje kultury.

KRS składa się z 3 rejestrów:

1) Rejestr przedsiębiorców

2) Rejestr stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

3) Rejestr dłużników niewypłacalnych

KRS prowadzą sądy gospodarcze rejonowe. Zwykle obejmują teren województwa. W województwie śląskim są 4. Ministerstwo Sprawiedliwości może zadecydować, czy będzie ich więcej.

Wpis i kontrola wpisów:

Obok KRS działa Centralna Informacja KRS. Zajmuje się ona prowadzeniem zbioru elektronicznego katalogu dokumentów spółek, udzielaniem informacji z rejestru, tworzeniem i rejestracją.

Zaświadczenia, wyciągi, odpisy, informacje z KRS.

Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo do dostępu do tych danych.

Nie trzeba wykazywać interesu co do uzyskania danej informacji, wyciągu, itd.

Wyjątki -> Rejestr dłużników

Każdy ma prawo do wglądu do dokumentów rejestrowych. Prowadzony jest elektroniczny katalog dokumentów spółek.

Art. 8A Ustawy o KRS wymienia te dokumenty (teksty jednolite).

Każdy zainteresowany ma prawo do kopii tych dokumentów.

Centralna Informacja o KRS bezpłatnie udostępnia informacje na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości o podmiotach wpisanych do rejestru. Nazwa firmy, nr KRS, nr NIP, siedziba przedsiębiorcy, organ uprawniony do reprezentacji.

Rejestr 2 – informuje, że dana organizacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Dane aktualizowane są raz w tygodniu.

Wpis do KRS -> określone domniemania:

– dane wpisane do rejestru są danymi wpisanymi do rejestru

– podmiot, który jest wpisany do rejestru nie może wobec osób trzecich znajdujących się w dobrej wierze zasłaniać się zarzutami, że wpis nie jest zgodny z faktycznym stanem rzeczy

– każdy podmiot ma 7 dni na wpis lub zmianę informacji (np. wpis nowych członków zarządu)

Art. 17 Ustawy o KRS – dane niezgodne ze zgłoszeniem, dane nieobjęte wnioskiem -> sąd wpisał przez pomyłkę. Nie można się tym zasłaniać, jeżeli przedsiębiorca nie zgłosił się, żeby to zmienić.

Podmiot rejestrowany ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zgłoszeniem niewłaściwych danych, jeśli takie wpisane są na jego wniosek.

1. Skutki prawne:

– wpisy deklaratoryjne – potwierdzające fakt

– wpisy konstytutywne – skutki prawne powstają z momentem wpisu

Gdy przepis wyraźnie do przew. -> wpis konstytutywny.

(wpisy, na podstawie których powstaje podmiot -> wszystkie wpisy spółek prawa handlowego -> powołujące je to wpisy konstytutywne; podwyższenie kapitału zakładowego)

2. Wpisy:

1) charakter pozytywny – nowa informacja do rejestru

2) charakter negatywny – wpisy wykreślające

3. Wpisy dokonywane:

1) na wniosek

2) z urzędu (np. wpis o ogłoszeniu upadłości)

Zasadą jest, że wpisy dokonywane są na wniosek.

4. Wpisy:

1) obowiązkowe

2) fakultatywne – takie wnioski bardzo rzadko się pojawiają, wniosek o wpis o majątkowych stosunkach małżeńskich – wspólnicy handlowych spółek osobowych

Postępowanie o wpis do KRS to postępowanie szczególne.

Wszystkie wnioski o wpis składane są na urzędowych formularzach. Dostępne są one na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wniosek od razu podlega opłacie:

– handlowe spółki osobowe – 800 zł

– spółki kapitałowe – 1500 zł

Wniosek z załącznikami + dowód opłaty sądowej za wpis + opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wniosek nieprawidłowo opłacony czy nie na urzędowym formularzu -> zwrot wniosku ze wskazaniem braku. W terminie 7 dni od zwrotu – poprawki -> wtedy przyjmuje się, że z 1-szym terminem.

Zwrotowi podlega także wniosek nieprawidłowo wypełniony.

Po dokonaniu badania formularzowego -> badanie materialne wniosku – art. 23. Sąd bada, czy dołączone dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. Sąd Rejestrowy może badać, czy dane zgłoszone do rejestru są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.

Do rejestru przedsiębiorców wpisuje się (art. 36):

– wszystkie spółki handlowe

– europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

– spółka europejska

– spółdzielnie, spółdzielnie europejskie

– przedsiębiorstwa państwowe

– jednostki badawczo-rozwojowe

– towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

– inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają wpisowi do rejestru stowarzyszeń…

– oddziały przedsiębiorstw zagranicznych

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy -> Rozporządzenie w sprawie szczegółowego prowadzenia rejestrów.

Kodeks Spółek Handlowych przewiduje przy każdym podmiocie, co jest konieczne we wniosku.

Fundacja, która z założenia ma na celu działalność non-profit -> rejestr stowarzyszeń. Jeśli prowadzi działalność gospodarczą, podlega również drugiemu wpisowi -> do rejestru przedsiębiorców.

Rejestr stowarzyszeń:

– stowarzyszenia

– inne organizacje społeczne i zawodowe

– fundacje

– publiczne zakłady opieki zdrowotnej

– informacje o uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego

Wpisy do rejestru stowarzyszeń nie podlegają obowiązkowemu ogłoszeniu w Monitorze.

Rejestr dłużników niewypłacalnych:

– osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli została ogłoszona ich upadłość lub jeżeli wniosek został prawomocnie oddalony – bo przedsiębiorca nie ma środków na postępowanie upadłościowe (wpisywany z urzędu)

– umorzono egzekucję z braku środków na postępowanie

– wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy całym majątkiem ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub wniosek został odrzucony (z braku środków)

– dłużnicy, którzy zostali zmuszeni do ujawnienia majątku

– osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa do prowadzenia działalności czy prawa do bycia członkiem zarządu, pełnomocnikiem w przedsiębiorstwie państwowym, spółce handlowej, spółdzielni

– osoby, które zalegają z alimentami

Nie podlegają one ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W przypadku wykreślenia dane nie są w ogóle ujawniane.

Dział IV Rejestru Przedsiębiorców – dane dotyczące zaległości ZUS, podatkowych, upadłości, egzekucje. Nie są objęte domniemaniem prawdziwości.

KSH – 2000 r. Od 01.01.2001 r.

Zastąpił Kodeks Handlowy z 1934 roku.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. 1996 rok – początek prac nad projektem.

Nawiązuje do rozwiązań Kodeksu Handlowego. Spełnia zasadę kontynuacji.

Dostosowany do regulacji unijnych.

Obejmuje 631 artykułów.

Wchodził w życie wraz z dwoma innymi aktami prawnymi (Prawo działalności gospodarczej, Ustawa o KRS).

Nowe spółki – spółka partnerska i spółka komandytowo-akcyjna.

Łączenie, podział, przekształcenie spółek handlowych – szczegółowa regulacja.

KSH zawiera też przepisy karne.

Art. 2 KSH – w sprawach nieuregulowanych w KSH zastosowanie znajdują przepisy KC (lex specialis w stosunku do KC)

Ograniczona autonomia w stosunku do regulacji prawa handlowego. Właściwość, natura stosunku spółki, przepisy KC należy stosować odpowiednio.

Spółki osobowe

By , 20 maja 2011

Spółki osobowe:

– istotne jest to, kto jest wspólnikiem

– oparte są na wzajemnym zaufaniu

– nie mają osobowości prawnej

Spółka cywilna w ogóle nie jest podmiotem prawa, umowa pomiędzy wspólnikami nie powoduje powstania żadnego tworu prawnego.

Pozostałe spółki osobowe (poza spółką cywilną):

– Art.. 8 KSH przyznaje im zdolność prawną, mogą występować samodzielnie, stanowią odrębny podmiot, spółka zaciąga zobowiązania (nie wspólnicy!!!)

– odpowiedzialność – wspólnicy sami odpowiadają za zobowiązania spółki, co do zasady jest to odpowiedzialność osobista i solidarna, każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania własnym majątkiem

– spółka jawna – odpowiedzialność ma charakter subsydiarny – wierzyciel najpierw zagląda do majątku spółki (egzekucja), dopiero później, gdy ta egzekucja jest nieskuteczna – do majątku wspólników

– spółka partnerska – zwolnienie z odpowiedzialności osobistej partnerów za zobowiązania wspólników, które powstały w związku z wykorzystywaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów

– spółka komandytowa – komandytariusze – odpowiedzialność ograniczona do wysokości sumy komandytowej, komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem

– spółka komandytowo-akcyjna – akcjonariusze w ogóle nie odpowiadają za zobowiązania spółki

– prowadzenie spraw spółki i reprezentacja wykonywana jest przez wszystkich wspólników (nie ma organów)

– prowadzenie spraw spółki – podejmowanie decyzji w sprawach wewnętrznych spółki

– reprezentacja – składanie oświadczeń woli innym spółkom (podejmowanie innych działań na zewnątrz spółki)

W spółce partnerskiej może pojawić się zarząd.

W spółce komandytowo-akcyjnej może pojawić się rada nadzorcza.

– brak wymogów kapitałowych – nie ma konieczności nakładów kapitałowych, dopuszcza się jako wkład własną pracę i usługi

Prawo handlowe – część prawa prywatnego.

By , 20 maja 2011

Kodeks Spółek Handlowych jest aktem szczególnym w stosunku do Kodeksu Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych przez KSH stosuje się przepisy KC.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – 2003 r. – ogólne zasady związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawa o charakterze publiczno-prywatnym – państwo ingeruje w te stosunki.

Normy prawa publicznego:

– Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym – reguluje zasady rejestracji przedsiębiorców.

-> ewidencja działalności gospodarczej – osoby fizyczne, ustawa o swobodzie gospodarczej przewiduje ją

-> KRS – przewidziany przez ustawę o swobodzie gospodarczej

KRS:

1. Rejestr przedsiębiorców – ci, którzy wykonują działalność gospodarczą

2. Rejestr stowarzyszeń – z innych instytucji nie prowadzących działalności gospodarczej

3. Rejestr dłużników niewypłacalnych

Spółka – forma współpracy pomiędzy podmiotami, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą.

Ze względu na miejsce regulacji spółki dzielimy na:

– cywilne -> KC

– handlowe -> KSH

Spółki handlowe:

1. jawna

2. partnerska

3. komandytowa

4. komandytowo-akcyjna

5. z ograniczoną odpowiedzialnością

6. akcyjna

Nie można utworzyć spółki, która nie jest przewidziana przepisami prawa – lista spółek jest zamknięta.

Wspólnota mieszkaniowa – działa podobnie jak spółka handlowa.

Ze względu na cechy ogólne spółki dzielimy na: (Art.. 4 KSH)

– osobowe (cywilna, 1-4)

– kapitałowe (5-6)

OfficeFolders theme by Themocracy