Mostbet to bukmacher i kasyno internetowe z siedzibą w Polsce, oferujący szeroką gamę gier kasynowych online i zakładów sportowych. Firma zapewnia wysoką jakość usług, różne bonusy i oferty, darmowe zakłady, darmowe spiny, a także szybką wypłatę wygranych i wygodne sposoby uzupełnienia konta. Możesz także dołączyć do platformy i uzyskać dostęp do najlepszych gier i zakładów w naszej wygodnej aplikacji mobilnej!

Posts tagged: spółka komandytowa

Rozwiązanie i likwidacja spółki

comments Możliwość komentowania Rozwiązanie i likwidacja spółki została wyłączona
By , 20 maja 2011

Rozwiązanie i likwidacja spółki:

Art. 148 – przyczyny rozwiązania spółki.

Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia stosunku spółki. Komplementariusz może wypowiedzieć umowę tylko wówczas, gdy statut to przewiduje.

Zajście przyczyny rozwiązania -> wejście spółki w fazę likwidacji (likwidacja ma charakter obligatoryjny) -> na podstawie przepisów o likwidacji spółki akcyjnej.

2001 r. ß w Polsce zaczęła funkcjonować spółka komandytowo-akcyjna. Niezwykle rzadko spotykana również w Niemczech.

Branża kosmetyczna, samochodowa. Często firmy rodzinne.

Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych około 1000 spółek komandytowo-akcyjnych, wykorzystywane są głównie ze względu na przepisy podatkowe. Jest to spółka najbardziej opisywana w doktrynie.

Zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

comments Możliwość komentowania Zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej została wyłączona
By , 20 maja 2011

Zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej:

Decydująca rola -> komplementariusze

Komplementariusze reprezentują spółkę na zewnątrz.

Akcjonariusze mogą reprezentować spółkę tylko jako jej prokurenci lub pełnomocnicy.

Prowadzenie spraw spółki:

– akcjonariusze wyrażają swoje zdanie poprzez oddanie głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy; akcjonariusze, którym przysługuje prawo głosu, wpływają na prowadzenie spraw spółki

– w najważniejszych sprawach spółki – uchwały zapadają w ten sposób, że najpierw głosują akcjonariusze, a później komplementariusze wyrażają (lub nie) zgodę na taką uchwałę

Art. 146 paragraf 2 – sprawy, które wymagają zgody wszystkich komplementariuszy, wszyscy muszą się zgodzić. Paragraf 3 – większością głosów, już nie jednomyślnie.
Ostateczne zdanie co do najważniejszych spraw należy do komplementariuszy.

Zgoda wszystkich:

– prowadzenie reprezentacji lub prowadzenia spraw komplementariuszom

– podział zysku za rok obrotowy

– zbycie i wydzierżawienie spółki

– zbycie nieruchomości spółki

– podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego

– emisja obligacji

– połączenie i przekształcenie spółki

– zmiana statutu

– rozwiązanie spółki

– inne czynności przewidziane w przepisach prawnych

Komplementariusze, którzy objęli akcje -> mogą wykonywać prawo głosu; akcje im przypadające -> dają jeden głos.

Wszystkie sprawy, które nie zostały przekazane do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy, będą sprawami, o których samodzielnie decydują komplementariusze. Sposób podejmowania decyzji może być określony przez samych komplementariuszy, a jeżeli nie, to zastosowanie znajdą przepisy o spółkach jawnych.

Może wystąpić organ nadzoru, kontroli -> Rada Nadzorcza, organ o charakterze fakultatywnym. Jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób, wtedy konieczne jest ustanowienie Rady Nadzorczej.

Członkami Rady Nadzorczej mogą być akcjonariusze, co do zasady członkiem Rady Nadzorczej nie może być komplementariusz.

Wyjątkowo komplementariusz może być członkiem Rady Nadzorczej, jeżeli jest pozbawiony praw prowadzenia spraw spółki i reprezentacji.

Członków Rady Nadzorczej powołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy w drodze uchwały. Jeżeli komplementariusz jest jednocześnie akcjonariuszem, to nie może on głosować przy wyborze członków Rady Nadzorczej (chyba, że ten komplementariusz jest pozbawiony prawa reprezentacji i prowadzenia spraw spółki). W sprawach nieuregulowanych – Rada Nadzorcza w spółkach akcyjnych (przepisy).

Rada Nadzorcza reprezentuje spółkę w umowach pomiędzy spółką a komplementariuszami (np. umowa o pracę, umowa o zarządzanie). Jeżeli nie ma Rady Nadzorczej, wówczas spółkę reprezentuje pełnomocnik.

Spółka komandytowo-akcyjna

comments Możliwość komentowania Spółka komandytowo-akcyjna została wyłączona
By , 20 maja 2011

Spółka komandytowo-akcyjna:

– łączy elementy spółki osobowej i kapitałowej

– dwa rodzaje wspólników – komplementariusze i akcjonariusze

Komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem, pozycja taka sama jak w spółce jawnej.

Akcjonariusze – nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ta decyduje o istocie spółki.

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową rodzi niebezpieczeństwo utraty kontroli nad spółką.

Spółka komandytowo-akcyjna pozwala zdobyć kapitał z zewnątrz na rozwój – przyjęcie akcjonariuszy z zewnątrz (środek inwestycyjny wolnego kapitału akcjonariusza)..

Komplementariusze decydują o najważniejszych sprawach spółki i tym samym mają gwarancję że nie utracą kontroli nad spółką (nie nastąpi wrogie przejęcie).

Zawiera dwa odesłania.

Art. 126 KSH – pozycja komplementariusza w stosunku do spółki, pozostałych wspólników, akcjonariuszy -> przepisy o spółce jawnej.

Dla pozostałych spraw nieregulowanych w ramach spółki komandytowo-akcyjnej -> są przepisy o spółce akcyjnej.

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, nie ma osobowości prawnej, ale ma podmiotowość prawną. Funkcjonuje pod firmą – nazwisko co najmniej jednego komplementariusza i dodatek o formie organizacyjno-prawnej. Nazwisko akcjonariusza nie może się tam znaleźć. Gdyby tak się stało -> akcjonariusz odpowiada za zobowiązania spółki.

Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej:

– nie występuje klasyczna umowa

– występuje statut – wymaga formy aktu notarialnego, osoby podpisujące -> założyciele, statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze

– w statucie komplementariusze zobowiązują się do wniesienia wkładu (kapitał zakładowy spółki określony w statucie – co najmniej 50 000 PLN)

– kapitał zakładowy dzieli się na akcje, wszystkie akcje muszą być o równej wartości nominalnej

– akcjonariusze obejmują te akcje, jednocześnie będą się zobowiązywać do wniesienia na pokrycie kapitału wkładów

– objęcie akcji następuje w oparciu o art. 313 KSH -> akty o objęciu akcji muszą być w formie aktów notarialnych

– spółka powstanie, jeżeli objęty zostanie cały kapitał zakładowy

– dopuszczenie możliwości, aby komplementariusze mogli objąć akcje (nie wpływa to jednak na odpowiedzialność komplementariuszy za zobowiązania spółki)

– komplementariusze muszą wykazać, czy będą obejmować akcje (w ten sposób wnosząc wkład), czy wnosić wkład na inne fundusze

– pokrycie kapitału zakładowego przed rejestracją – przepisy o spółkach akcyjnych

– co najmniej jeden komplementariusz i jeden akcjonariusz

– wpis do KRS (ma charakter konstytutywny)

Rozwiązanie i likwidacja spółki

comments Możliwość komentowania Rozwiązanie i likwidacja spółki została wyłączona
By , 20 maja 2011

Rozwiązanie i likwidacja spółki -> zasady takie jak przy spółce jawnej.

Śmierć komandytariusza -> nie jest przyczyną rozwiązania spółki. Na miejsce zmarłego wchodzą jego spadkobiercy. Może pojawić się kilku spadkobierców -> wspólnik zbiorowy. Spadkobiercy powinni wskazać jednego, który będzie wykonywał prawa. Podział pomiędzy spadkobierców -> muszą wyrazić zgodę pozostali wspólnicy.

Spółka osobowa, dwa rodzaje wspólników, szczególne ograniczenia dotyczące wkładów, inna odpowiedzialność (ważny artykuł 112), kto ma prawo do reprezentacji i prowadzenia spraw spółki komandytowej bez ograniczeń -> pełnomocnictwo bez ujawnienia i nazwisko w firmie spółki komandytowej.

Spółka komandytowa nie jest szczególnie popularna i często wykorzystywana.

Forma inwestycji w spółkę osobową z ograniczeniem odpowiedzialności majątkowej.

Była wykorzystywana w procesach prywatyzacyjnych ze względów podatkowych.

Podział zysku

comments Możliwość komentowania Podział zysku została wyłączona
By , 20 maja 2011

Zyski mogą dzielić się zgodnie z postanowieniem umowy. Jeżeli wspólnicy nie uregulowali kwestii zysku, to komplementariusze otrzymują po równo, a komandytariusze uczestniczą w zysku proporcjonalnie do wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki.

Zysk przypadający komandytariuszy za konkretny rok obrotowy w pierwszej kolejności przeznaczony jest na uzupełnienie wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości wkładu umówionego.

Udział w stratach -> komandytariusz uczestniczy w stratach do wysokości umówionego wkładu.

Stosunki wewnętrzne

comments Możliwość komentowania Stosunki wewnętrzne została wyłączona
By , 20 maja 2011

Komandytariusz co do zasady nie prowadzi spraw spółki i nie reprezentuje spółki. Umowa spółki może przewidywać pełne prawo prowadzenia spraw spółki dla komandytariusza.

Nie ma możliwości przyznania mu prawa reprezentacji (może ewentualnie otrzymać pełnomocnictwo lub prokurę).

Art. 120 – Komandytariuszowi przysługuje prawo do informacji. Prawo do kontroli (mniejsze i węższe prawo niż wspólnikom spółki jawnej czy komplementariuszom).

Komandytariusz -> odpis sprawozdania finansowego rocznego, może przeglądać dokumenty celem sprawdzenia rzetelności owego bilansu. Jeżeli komplementariusze odmawiają tego prawa, to komandytariusz może zwrócić się z wnioskiem do sądu rejestrowego -> sąd może zarządzić udostępnienie sprawozdania finansowego i dopuszczenie komandytariusza do ksiąg i dokumentów handlowych.

Jeżeli komandytariuszowi przysługuje prawo do prowadzenia spraw spółki i jeżeli komandytariusz zbywa swój udział w spółce (art. 10), to na nabywcę nie przechodzi prawo do prowadzenia spraw spółki.

Reprezentacja spółki

comments Możliwość komentowania Reprezentacja spółki została wyłączona
By , 20 maja 2011

Komplementariusze mają prawo reprezentacji spółki komandytowej na zewnątrz. Komandytariusze takiego prawa nie mają. Komplementariuszowi można takie prawo odebrać (ale musi być jeszcze co najmniej jeden komplementariusz). Kodeks dopuszcza możliwość udzielenia komandytariuszowi pełnomocnictwa do reprezentowania spółki. Możliwe jest również udzielenie prokury komandytariuszowi. Art. 118 paragraf 2 – komandytariusz ma ujawnić drugiej stronie, że występuje jako pełnomocnik lub prokurent. Jeżeli nie ujawnia pełnomocnictwa, to ponosi odpowiedzialność jako komplementariusz z tytułu tej czynności prawnej.

Wpis spółki do rejestru sądowego

comments Możliwość komentowania Wpis spółki do rejestru sądowego została wyłączona
By , 20 maja 2011

Siedmiodniowy termin – przepisy ustawy o KRS. Wpis ma charakter konstytutywny.

Kwestia odpowiedzialności.

Prawa i obowiązki komplementariuszy -> art. 103, odesłanie do przepisów o spółce jawnej.

Odpowiedzialność komandytariuszy co do zasady -> odpowiedzialność solidarna i osobista. Art. 111 – modyfikacja odpowiedzialności.

Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki.

Suma komandytowa = 100 000,-

1) wkład komandytariusza = 100 000,-

Rzeczywiście wniesiony, komandytariusz nie ponosi w tej sytuacji odpowiedzialności majątkiem osobistym.

2) wkład umówiony = 100 000,-

Wkład realnie wniesiony = 0,-

Wierzyciel może egzekwować kwotę 100 000,- z majątku komandytariusza.

3) wkład umówiony = 100 000,-

Wkład realnie wniesiony = 40 000,-

Odpowiedzialność z majątku osobistego = 60 000,-

Ujawnienie w KRS wkładu umówionego i realnie wniesionego oraz sumy komandytowej.

Komandytariusza zwalnia z osobistej odpowiedzialności realne wniesienie wkładu. Jeżeli realnie wniesiony wkład jest równy lub większy od sumy komandytowej, komandytariusz nie odpowiada majątkiem osobistym.

Jeżeli w trakcie stosunku spółki nastąpi jakikolwiek zwrot wkładu komandytariusza, następuje przywrócenie odpowiedzialności komandytariusza.

art. 112 – majątek spółki uszczuplony o stratę, przychody -> w pierwszej kolejności trzeba uzupełnić wkłady w pierwotnej wysokości. Gdyby spółka dokonała wypłaty na rzecz komandytariusza tytułem zysku przed uzupełnieniem wkładu do pierwotnej wysokości -> wypłatę traktuje się jako zwrot wkładu. Przywrócenie odpowiedzialności osobistej komandytariusza w wysokości zwrotu.

Obniżenie sumy komandytowej wymaga zmiany umowy spółki. Zmiana skutkuje wobec wierzycieli od momentu wpisu do KRS.

Wierzyciele nie muszą wyrażać zgody na obniżenie sumy komandytowej. Nie ma to obniżenie znaczenia dla wierzytelności powstałych przed wpisem obniżenia do KRS.

Komandytariusz, który przystępuje do spółki już istniejącej, odpowiada także za te zobowiązania, które powstały przed jego przystąpieniem do spółki.

Zawarcie umowy spółki komandytowej z przedsiębiorcą, który prowadzi przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na własny rachunek – komandytariusz odpowiada za zobowiązania tego przedsiębiorstwa powstałe przed wpisem.

Komplementariusze i komandytariusze mogą zbywać swoje uczestnictwo w spółce, jeżeli pozostali wspólnicy wyrażą na to zgodę -> art. 10 KSH – przepis ogólny.

Zmiana statusu komandytariusza na status komplementariusza możliwa jest tylko wtedy, gdy umowa spółki dopuszcza przyjęcie nowego komplementariusza do spółki, zgadzają się na zmianę statusu wszyscy wspólnicy. Jednak zawsze musi być co najmniej jeden komplementariusz i co najmniej jeden komandytariusz.

Spółka komandytowa

comments Możliwość komentowania Spółka komandytowa została wyłączona
By , 20 maja 2011

Art. 104 KSH – spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo, występują dwa rodzaje wspólników:

– komplementariusze – ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki solidarnie, bez żadnych ograniczeń, odpowiadają subsydiarnie, odpowiedzialność jak w spółce jawnej

– komandytariusze – ponoszą odpowiedzialność w sposób szczególny, odpowiedzialność ograniczona do wysokości sumy komandytowej

Zróżnicowanie pozycji wspólników w spółce.

Komplementariusze mają pełne prawo decydowania o sprawach spółki i reprezentacji spółki na zewnątrz.

Komandytariusze, co do zasady nie mają ani prawa ani obowiązku w zakresie prowadzenia spraw spółki.

Przepis dyspozycyjny – wymagana zgoda komandytariusza na czynności przekraczające zakres zwykłych czynności.

Komandytariusz pełni rolę bierną.

Spółkę komandytową mogą zakładać osoby fizyczne, osoby prawne, ułomne osoby prawne (bez ograniczeń). Musi być co najmniej jeden komplementariusz i co najmniej jeden komandytariusz.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne mogą być komplementariuszami, a komandytariuszem jest wspólnik lub akcjonariusze komplementariusza.

Założenie spółki komandytowej -> zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego.

Art. 105 – minimalna treść umowy:

– firma spółki komandytowej

Art. 104 – firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko lub firmę co najmniej jednego komplementariusza oraz dodatek wskazujący na formę; jeżeli osoba prawna jest komplementariuszem -> firma występuje w nazwie spółki komandytowej

Nie można umieścić nazwiska komandytariusza lub nazwy firmy komandytariusza, jeżeli jest to osoba prawna. Jeśliby się tak stało, to KSH przewiduje, że taki komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez żadnych ograniczeń.

Skrót “sp. k.” – KSH pozwala używać tego skrótu w obrocie (zamówienia, faktury)

– siedziba firmy

– przedmiot działalności spółki – konkretyzacja celu

– oznaczenie wkładów i ich wartości; szczególna regulacja, jeżeli chodzi o wkłady komandytariuszy -> art. 107 paragraf 2 – wniesienie pracy i usług możliwe jest tylko wtedy, kiedy pozostała wartość wkładów jest równa lub wyższa od sumy komandytowej; nie mogą być przedmiotem wkładu komandytariusza udziały lub akcje w spółce, która ma status komplementariusza w tej samej spółce (art. 107 paragraf 3)

Wkłady komplementariuszy – przepisy o spółce jawnej, mogą być praca i usługi na rzecz spółki jawnej

Termin wniesienia wkładu precyzuje umowa spółki;

Wkład umówiony – wkład, do którego wspólnik się zobowiązuje w umowie.

Wkład rzeczywiście wniesiony do spółki;

Komandytariusz -> suma komandytowa, trzeba określić w umowie, górna granica odpowiedzialności komandytariusza, KSH nie wprowadza żadnej kwoty minimalnej ani maksymalnej, suma komandytowa to nie to samo co wkład wspólnika!, suma komandytowa może być różna dla każdego z komandytariuszy

Reszta elementów w umowie -> wspólnicy sami ustalają, nie muszą ich wpisywać do umowy.

Komandytariusz -> wkład o charakterze niepieniężnym -> w umowie trzeba określić przedmiot i wartość tego aportu

Zakaz konkurencji

comments Możliwość komentowania Zakaz konkurencji została wyłączona
By , 20 maja 2011

Art. 56 – nakaz lojalnego zachowania się wobec spółki. Wspólnik musi się powstrzymać od działań, które byłyby sprzeczne z interesem spółki.

Wspólnik nie może:

– samodzielnie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki

– być w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej, jeżeli spółka ta prowadzi działalność o charakterze konkurencyjnym

– być członkiem organu w spółce kapitałowej o charakterze konkurencyjnym, wspólnicy mogą jednak wyrazić zgodę na prowadzenie takiej działalności konkurencyjnej. Zgodę mogą wyrazić w sposób wyraźny lub dorozumiany -> zgoda na działalność konkurencyjną

W razie naruszenia zakazu spółka może domagać się wydania pożytków, jakie osiąga wspólnik naruszający zakaz lub naprawienia szkody, która powstała w spółce. Spółce przysługuje roszczenie.

Art. 57 – szczególna konstrukcja prawna, pozwala wystąpić z pozwem każdemu wspólnikowi -> domaga się wydania wyroku na spółkę.

OfficeFolders theme by Themocracy