Stosunki wewnętrzne

By , 20 maja 2011

Komandytariusz co do zasady nie prowadzi spraw spółki i nie reprezentuje spółki. Umowa spółki może przewidywać pełne prawo prowadzenia spraw spółki dla komandytariusza.

Nie ma możliwości przyznania mu prawa reprezentacji (może ewentualnie otrzymać pełnomocnictwo lub prokurę).

Art. 120 – Komandytariuszowi przysługuje prawo do informacji. Prawo do kontroli (mniejsze i węższe prawo niż wspólnikom spółki jawnej czy komplementariuszom).

Komandytariusz -> odpis sprawozdania finansowego rocznego, może przeglądać dokumenty celem sprawdzenia rzetelności owego bilansu. Jeżeli komplementariusze odmawiają tego prawa, to komandytariusz może zwrócić się z wnioskiem do sądu rejestrowego -> sąd może zarządzić udostępnienie sprawozdania finansowego i dopuszczenie komandytariusza do ksiąg i dokumentów handlowych.

Jeżeli komandytariuszowi przysługuje prawo do prowadzenia spraw spółki i jeżeli komandytariusz zbywa swój udział w spółce (art. 10), to na nabywcę nie przechodzi prawo do prowadzenia spraw spółki.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy