Reprezentacja spółki

By , 20 maja 2011

Komplementariusze mają prawo reprezentacji spółki komandytowej na zewnątrz. Komandytariusze takiego prawa nie mają. Komplementariuszowi można takie prawo odebrać (ale musi być jeszcze co najmniej jeden komplementariusz). Kodeks dopuszcza możliwość udzielenia komandytariuszowi pełnomocnictwa do reprezentowania spółki. Możliwe jest również udzielenie prokury komandytariuszowi. Art. 118 paragraf 2 – komandytariusz ma ujawnić drugiej stronie, że występuje jako pełnomocnik lub prokurent. Jeżeli nie ujawnia pełnomocnictwa, to ponosi odpowiedzialność jako komplementariusz z tytułu tej czynności prawnej.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy