Podział zysku

By , 20 maja 2011

Zyski mogą dzielić się zgodnie z postanowieniem umowy. Jeżeli wspólnicy nie uregulowali kwestii zysku, to komplementariusze otrzymują po równo, a komandytariusze uczestniczą w zysku proporcjonalnie do wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki.

Zysk przypadający komandytariuszy za konkretny rok obrotowy w pierwszej kolejności przeznaczony jest na uzupełnienie wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości wkładu umówionego.

Udział w stratach -> komandytariusz uczestniczy w stratach do wysokości umówionego wkładu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

OfficeFolders theme by Themocracy