Spółka komandytowo-akcyjna

By , 20 maja 2011

Spółka komandytowo-akcyjna:

– łączy elementy spółki osobowej i kapitałowej

– dwa rodzaje wspólników – komplementariusze i akcjonariusze

Komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem, pozycja taka sama jak w spółce jawnej.

Akcjonariusze – nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ta decyduje o istocie spółki.

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową rodzi niebezpieczeństwo utraty kontroli nad spółką.

Spółka komandytowo-akcyjna pozwala zdobyć kapitał z zewnątrz na rozwój – przyjęcie akcjonariuszy z zewnątrz (środek inwestycyjny wolnego kapitału akcjonariusza)..

Komplementariusze decydują o najważniejszych sprawach spółki i tym samym mają gwarancję że nie utracą kontroli nad spółką (nie nastąpi wrogie przejęcie).

Zawiera dwa odesłania.

Art. 126 KSH – pozycja komplementariusza w stosunku do spółki, pozostałych wspólników, akcjonariuszy -> przepisy o spółce jawnej.

Dla pozostałych spraw nieregulowanych w ramach spółki komandytowo-akcyjnej -> są przepisy o spółce akcyjnej.

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, nie ma osobowości prawnej, ale ma podmiotowość prawną. Funkcjonuje pod firmą – nazwisko co najmniej jednego komplementariusza i dodatek o formie organizacyjno-prawnej. Nazwisko akcjonariusza nie może się tam znaleźć. Gdyby tak się stało -> akcjonariusz odpowiada za zobowiązania spółki.

Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej:

– nie występuje klasyczna umowa

– występuje statut – wymaga formy aktu notarialnego, osoby podpisujące -> założyciele, statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze

– w statucie komplementariusze zobowiązują się do wniesienia wkładu (kapitał zakładowy spółki określony w statucie – co najmniej 50 000 PLN)

– kapitał zakładowy dzieli się na akcje, wszystkie akcje muszą być o równej wartości nominalnej

– akcjonariusze obejmują te akcje, jednocześnie będą się zobowiązywać do wniesienia na pokrycie kapitału wkładów

– objęcie akcji następuje w oparciu o art. 313 KSH -> akty o objęciu akcji muszą być w formie aktów notarialnych

– spółka powstanie, jeżeli objęty zostanie cały kapitał zakładowy

– dopuszczenie możliwości, aby komplementariusze mogli objąć akcje (nie wpływa to jednak na odpowiedzialność komplementariuszy za zobowiązania spółki)

– komplementariusze muszą wykazać, czy będą obejmować akcje (w ten sposób wnosząc wkład), czy wnosić wkład na inne fundusze

– pokrycie kapitału zakładowego przed rejestracją – przepisy o spółkach akcyjnych

– co najmniej jeden komplementariusz i jeden akcjonariusz

– wpis do KRS (ma charakter konstytutywny)

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy