Nadzór w spółce z o. o

By , 20 maja 2011

Organy nadzoru nie są obligatoryjne.

Dwa organy do wyboru, Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna.

KSH – wyjątek

Jeżeli ponad 500 000 zł kapitału zakładowego, a jednocześnie ponad 25 wspólników, to trzeba powołać Radę Nadzorczą lub Komisję Rewizyjną.

Pozostałe przepisy – wyjątki.

Ustawa o gospodarce komunalnej

W spółce z udziałem JST powołuje się Radę Nadzorczą.

Prawo do indywidualnej kontroli bez względu na Radę Nadzorczą i Komisję Rewizyjną – art. 212.

Nie musi być przewidziane w umowie spółki, ale umowa spółki, w której jest Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna, może to prawo indywidualnej kontroli wyłączyć.

Prawo indywidualnej kontroli to prawo powszechne – przysługuje każdemu wspólnikowi.

Wspólnik może sam lub z upoważnioną osobą domagać się wyjaśnień od zarządu, wydania ksiąg i dokumentów spółki, sporządzać bilans, itp. – może samodzielnie kontrolować spółkę.

Wgląd we wszystkie dokumenty spółki -> mogą podlegać pewnemu ograniczeniu z przepisów szczególnych (np. klauzule poufności dotyczące bezpieczeństwa państwa, ochrona danych osobowych).

Art. 212 paragraf 2 – zarząd może odmówić wglądu i uzasadnić decyzję – uzasadniona obawa o wykorzystanie informacji (np. prowadzenie przez wspólnika konkurencyjnej działalności) w celu sprzecznym z interesem spółki.

Wspólnik może odwołać się do pozostałych wspólników -> może być podjęta uchwała, do 1 miesiąca od chwili zgłoszenia.

Jeżeli minął miesiąc, a uchwała nie została podjęta lub podjęta została uchwała negatywna, wtedy wspólnik, któremu przysługuje prawo indywidualnej kontroli, w ciągu 7 dni może wystąpić z wnioskiem do sądu rejestrowego, aby ten dopuścił go do wykonania prawa indywidualnej kontroli.

W ramach prawa kontroli -> wspólnicy, którzy mają 1/10 kapitału zakładowego, mogą domagać się wyznaczenia biegłego rewidenta, który dokona niezależnej oceny -> wniosek do sądu rejestrowego i sąd wyznacza biegłego rewidenta.

Zarząd nie może odmówić biegłemu rewidentowi wydania dokumentów. Grzywna 20 000 zł, gdy członek zarządu nie wyda dokumentów osobie uprawnionej do rewizji lub kontroli.

Po dokonaniu kontroli biegły rewident przekazuje sprawozdanie do sądu rejestrowego, a sąd – wspólnikom domagającym się kontroli.

Koszty rewizji pokrywają osoby domagające się kontroli.

Sprawozdanie powinno zostać odczytane na najbliższym zgromadzeniu wspólników.

Jeżeli sprawozdanie wykazało naruszenie postanowień umowy, etc., wspólnicy mogą domagać się zwrotu kosztów rewizji.

Nie musi być zgromadzenie powołane zaraz po kontroli (jednak wspólnicy mający 1/10 kapitału zakładowego mają prawo do zwoływania takiego zgromadzenia).

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy