Oznaczenie towaru

By , 20 maja 2011

Oznaczenie (identyfikacja) towaru powinna być dokonana najpóźniej w chwili wykonania umowy. Wystarczy więc, żeby oferta określała sposób oznaczenia towaru w przyszłości. Może ten sposób określenia polegać na przyznaniu uprawnienia w tym zakresie jednej lub obu stronom lub też osobie trzeciej, np. biegłemu, ekspertowi w danej dziedzinie.

Sposób oznaczenia towaru może nastąpić na wiele sposobów – najczęściej pojawi nam się oznaczenie gatunku, rozmiaru, kształtu, koloru, rodzaj materiału, dane techniczne, zgodność z normami.

Oznaczenie towaru może nastąpić tez w ofercie poprzez podanie standardu, normy, pozycji katalogowej, załączenie prospektu, modelu, wzorów, próbki. Często załącza się szczegółowe specyfikacje techniczne towaru, schematy, dane techniczne towaru. Takie dokładne oznaczenie gatunku ma niezwykle istotne znaczenie dla oceny prawidłowego wykonania zobowiązania wynikającego z takiej umowy sprzedaży.

Sposób określenia ilości towaru KW pozostawia stronom. Strony mają pełną swobodę wyboru sposobu oznaczenia ilości towaru. Kilka najczęściej spotykanych sposobów określenia ilości towaru:

– oferent podaje ogólną sumę pieniędzy, jaką przeznacza na zakup danego towaru według cen obowiązujących w miejscu i czasie dostawy, np. 100 000 $ na dzień 15 lipca 2011 na zakup pszenicy klasy X według cen giełdy londyńskiej

– strony mogą określić ilość towaru, odnosząc go do możliwości produkcyjnych czy też wydobywczych sprzedającego. Odnosi się to zwykle do towarów masowych, gdzie można na podstawie dotychczasowej praktyki z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć wielkość produkcji. Są to tzw umowy output, które są zawierane głównie w interesie sprzedawców, bo gwarantują im w tym okresie zbyt towarów

– strony czasami postanawiają, że sprzedający zobowiązuje się sprzedać taką ilość towaru, jaka odpowiada potrzebom prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Umowy gwarantują kupującemu nabycie towarów

– zdarza się, że oferent wyraża chęć kupna każdej ilości danego towaru według cen obowiązujących w miejscu i czasie dostawy. W takiej sytuacji oblat (adresat oferty) musi zaznaczyć w oświadczeniu o przyjęciu oferty, jaką ilość towaru zobowiązuje się sprzedać kupującemu

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy