Reguła dotarcia

By , 20 maja 2011

Z trzech możliwych sytuacji, w których oferta mogłaby stać się skuteczna, trzeba brać pod uwagę:

– chwilę wysłania oferty

– chwilę zapoznania się z treścią oferty

– chwilę dojścia do adresata

Twórcy konwencji opowiedzieli się za regułą dojścia oferty. Ta reguła dotarcia znajdzie zastosowanie także do pozostałych oświadczeń woli, które są uregulowane w części drugiej konwencji. Oferta staje się więc skuteczna z chwilą dotarcia do adresata w taki sposób, że mógł się zapoznać z jej treścią.

Pojęcie dojścia oświadczenia woli zdeterminowane zostało przez treść art. 24 KW, który wymaga, aby oświadczenie zostało zakomunikowane adresatowi słownie lub dostarczone osobiście do miejsca siedziby lub na adres pocztowy za pomocą wszelkich środków. Jeżeli adresat nie ma siedziby i adresu pocztowego, to oświadczenie należy dostarczyć do miejsca stałego pobytu

Reguły mają charakter dyspozytywny, strony mogą więc uzgodnić inne zasady doręczeń.

Art. 15 ustęp 1 dotyczy zasadniczo tylko ofert skierowanych do określonych osób, ale znajdzie zastosowanie także do tzw. ofert publicznych, czyli katalogów, prospektów, które zostały przesłane na konkretne adresy odbiorców.

Chwila skuteczności takich ofert skierowanych do ogółu będzie, w pierwszym rzędzie, zależna od zamiaru oferenta. Oferent może tez w sposób wyraźny podać początkową datę skuteczności oferty, np. od 1 października 2011 roku.

Uważa się, że w braku jakichkolwiek wskazówek oferty publiczne są skuteczne z chwilą ich publikacji.

=>  Konwencja Wiedeńska w Dzienniku ustaw z 1997 roku nr 45, pozycja 286

Art. 15 KW – oferent może wycofać ofertę, jeżeli wycofanie dojdzie do adresata wcześniej niż oferta lub w tym samym czasie, co oferta.

Wycofanie oznacza odwołanie oświadczenia woli.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy