Wygaśnięcie przez odrzucenie

By , 20 maja 2011


Odrzucenie – może nastąpić w dowolny sposób, ale musi być ustalenie zamiaru jej nieprzyjęcia.

Odrzucenie wprost lub pośrednio:

– wprost – wysłanie pisma

– pośrednio – oświadczenie zawierające propozycje istotnej zmiany oferty – kontroferta

Art. 18 KW określa kryteria, czas i sposób przyjęcia oferty oraz reguły skutecznego przyjęcia oferty.

Przyjęcie może nastąpić przez oświadczenie wyraźne lub każde inne zachowanie adresata oferty, wskazujące na jej akceptację.

Oświadczenie może być złożone w dowolny sposób – na piśmie, słownie, w dowolnej formie.

Ograniczenia mogą wynikać z treści samej oferty, z praktyk między stronami, ze zwyczajów.

Zgoda – przyjęcie oferty musi być stanowcze. Zgoda nie powinna zmieniać treści oferty, nie powinna również wykraczać poza treść oferty.

Art. 19 KW – przyjęcie oferty ze zmianami przy nieistotnych warunkach.

Milczenie lub bezczynność nie stanowią przyjęcia lub nieprzyjęcia oferty.

Oferent nie jest uprawniony do jednostronnego przyjęcia w klauzuli, że milczenie oznacza akceptację oferty.

W Konwencji Wiedeńskiej milczenie może doprowadzić do zawarcia umowy, jeśli taka praktyka występuje między stronami (często są tak zawierane umowy ramowe).

Reguła dojścia przyjęcia oferty – jeśli we właściwym terminie dojdzie zgoda na przyjęcie oferty, to przyjęcie jest skuteczne i prowadzi do zawarcia umowy. Zawiadomienie o przyjęciu oferty nie musi pochodzić od samego adresata oferty – może to być osoba upoważniona.

Art. 18 KW ma charakter dyspozytywny. Może wystąpić inny moment skuteczności przyjęcia oferty.

Do akceptacji oferty KW posługuje się dwiema regułami:

– reguła dojścia / dotarcia – przyjęcie oferty – dotarcie do oferenta

– reguła wysłania

Dotarcie oferty do oferenta:

– od momentu akceptacji oferty nie jest możliwe jej wycofanie

– od otrzymania akceptu – umowa zawarta

Reguła wysłania wykorzystana została w dwóch przepisach:

– art. 16 – oferta może być odwołana, jeżeli odwołanie doszło do adresata zanim wysłał oświadczenie o przyjęciu oferty

– art. 21 – osobny tryb dla skuteczności spóźnionego przyjęcia oferty

Termin przyjęcia oferty:

– przez wyraźne wskazanie w treści oferty (data)

– w drodze wykładni oferty, z których można wydedukować termin opisany opisowo lub powiązany z pewnym wydarzeniem

Jeżeli termin nie został ustalony, to oferta może zostać przyjęta w ciągu rozsądnego terminu.

Ważna jest szybkość użytych przez oferenta środków komunikacji.

Długość rozsądnego terminu powinna uwzględnić czas namysłu i podjęcia decyzji przez adresata oferty oraz stopień złożoności transakcji i jej wartość. Termin może wynikać ze zwyczajów, praktyk.

Jeśli tak się nie da, to wchodzi art. 20 KW.

Jeśli termin podany jest w telegramie, to zaczyna on biec od momentu oddania telegramu do wysłania. Jeśli list – to od daty podanej na liście lub kopercie. W przypadku telefonu, faxu i innych – z chwilą dojścia oferty do adresata.

Przy braku terminu na przyjęcie, termin rozsądny ma 3 odcinki czasowe:

– czas na przybycie oferty od oferenta do adresata

– oblat zapoznaje się z ofertą i podejmuje decyzję

– przybycie odpowiedzi na ofertę przy środku przekazu o podanej szybkości, jaką zastosował oferent (nie powinno być dłuższe niż pierwszy odcinek)

Art. 182 – ograniczenie swobody oblata w wyborze środka przekazu dla złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty

Oferta ustna (w tym środki bezpośredniego komunikowania) powinna być zaakceptowana niezwłocznie – ta zasada z Konwencji Wiedeńskiej jest względnie pozytywna. Termin ustalany jest na podstawie zwyczajów między stronami.

Oferta może być przyjęta przez przystąpienie do jej wykonania. Przyjęcie przez wykonanie czynności, np. nabycie towarów, przesłanie faktur, zapłata ceny.

Dopuszczalność tego rozwiązania – wynika z oferty lub z praktyki.

Przyjęcie takiej oferty nie wymaga dotarcia do oferenta zawiadomienia o wykonaniu czynności i jest skuteczna z chwilą jej wykonania, ale tylko gdy czynność wykonana zostaje w czasie wyznaczonym lub rozsądnym.

Zawsze oferent w ofercie może zastrzec obowiązek o zawiadomieniu oferenta o rozpoczęciu oferty.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

OfficeFolders theme by Themocracy