Wykładnia umowy i zwyczaje

By , 20 maja 2011

Konwencja zawiera postanowienia co do sposobu, w jaki oświadczenia i zachowania się stron mają być interpretowane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy. Zwyczaje uzgodnione między stronami, ustalona między nimi praktyka i zwyczaje, które strony znały lub powinny były znać, i które są w handlu międzynarodowym szeroko znane, mogą być wiążące dla stron umowy sprzedaży.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

OfficeFolders theme by Themocracy