Negocjacje

By , 20 maja 2011

Jeśli chodzi o zawarcie umowy w trybie negocjacji, to obowiązują tutaj przepisy artykułów 71, 72 i 721 KC. Po zmianach dokonanych w 2003 roku termin „rokowania” został zastąpiony nazwą „negocjacje”.

Po pierwsze, ustawodawca rozszerzył zakres zastosowania reguły interpretacyjnej z art. 71 – przepis ten dotyczy określenia charakteru prawnego ogłoszeń, reklam, cenników i w razie wątpliwości, kiedy nie wiemy, jaki to ma charakter, to kodeks nam nakazuje poczytywać takie oświadczenia jako zaproszenie do zawarcia umowy.

Art. 722 wprowadza nam nową regulację, dotyczącą odpowiedzialności za szkodę, która została wyrządzona w fazie przedkontraktowej w związku z prowadzeniem negocjacji, z naruszeniem dobrych obyczajów. Jest to tzw. odpowiedzialność za winę w kontraktowaniu (culpa in contrahendo).

Po raz pierwszy w art. 721 paragraf 1 KC uregulowane zostało niedochowanie poufności w trakcie negocjacji, czyli ujawnienie i wykorzystanie informacji poufnych, które były konieczne do ujawnienia w toku negocjacji.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy