Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej

By , 20 maja 2011

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej:

Art. 8 – spółka jawna jest podmiotem innym niż wspólnicy -> sama odpowiada za swoje zobowiązania.

Odpowiedzialność subsydiarna wspólników -> odpowiedzialność osobista, bez ograniczeń, solidarna (pomiędzy wspólnikami i pomiędzy spółką i wspólnikami). Odpowiedzialność ma charakter posiłkowy-subsydiarny. Art. 31. Ograniczona do fazy postępowania egzekucyjnego.

Egzekucję z majątku wspólnika możemy przeprowadzić dopiero po bezskutecznej egzekucji z majątku spółki.

W spółkach cywilnych – wierzyciel decyduje, z której masy majątkowej przeprowadzi egzekucję.

Wierzyciel może być dobrowolnie zaspokojony przez wspólników bez wszczynania postępowania.

Wierzyciel może pozwać spółkę. Jeśli egzekucja skierowana do majątku spółki jest bezskuteczna, wierzyciel musi uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikom.

Art. 7781 KPC – wyrokowi przeciwko spółce, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna, można nadać klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikom.

Wystarczy pozwać samą spółkę, nie trzeba dodatkowo pozywać wspólników. Jednak w praktyce zaleca się pozwanie zarówno wspólników jak i spółki.

Art. 31 paragraf 2 – równoczesne pozwanie spółki i wspólników.

Szczególne przypadki odpowiedzialności wspólników spółki:

– odpowiedzialność wspólnika, który przystępuje do spółki już istniejącej

-> art. 32 – rozszerzenie odpowiedzialności na zobowiązania, które powstały przed przystąpieniem wspólnika do spółki

-> polepszenie sytuacji wierzycieli

-> kumulatywne przystąpienie do długu

– umowa spółka jawna, a jednym ze wspólników jest przedsiębiorstwo jednoosobowe -> wspólnik wnosi to przedsiębiorstwo jako wkład do spółki

-> pozostali wspólnicy odpowiadają także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa, które powstały przed zawarciem umowy, ich odpowiedzialność jest ograniczona do wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia i według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela

– art. 10 – sytuacja nabycia udziału w spółce – wspólnik, który nabywa udział, odpowiada również za zobowiązania powstałe przed nabyciem udziału

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

OfficeFolders theme by Themocracy