Rada Nadzorcza – zadania

By , 20 maja 2011

Rada Nadzorcza – zadania:

– przygotowanie, kontrola i przygotowanie opinii do sprawozdania z działalności spółki, zatwierdzenie bilansu spółki

– opiniowanie wniosków zarządu o podział zysku

– nadzoruje działalność spółki we wszystkich jej aspektach

– przygotowanie dokumentów, wyjaśnień

Rada Nadzorcza to organ kolegialny, zwykle podejmuje decyzje w formie uchwał. Członek Rady Nadzorczej może samodzielnie sprawować nadzór, np. zwracać się do zarządu o udzielenie informacji.

Uprawnienia Rady Nadzorczej mogą być rozszerzone. Zarząd może musieć uchwalić uchwałę.

W umowie prawo Rady Nadzorczej do zawieszania członków zarządu. Ponadto w umowie może być zapis, że Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu.

Rada nadzorcza podejmuje decyzje przede wszystkim w formie uchwał.

Potrzebne są posiedzenia Rady Nadzorczej. Zwykle pojawia się przewodniczący Rady Nadzorczej, który ma prawo do kierowania pracami rady nadzorczej.

W ramach regulaminu działalności spółki czy działalności Rady Nadzorczej potrzebne jest określenie, kiedy takie posiedzenia będą się odbywały.

Wszyscy muszą być zaproszeni na posiedzenie, a konieczna jest obecność co najmniej połowy członków, żeby podjąć uchwałę.

W umowie mogą być przewidziane surowsze wymogi.

Z każdego posiedzenia spisuje się protokoły.

Uchwały podejmowane bezwzględną większością głosów.

KSH dopuszcza usprawnienie działania Rady Nadzorczej.

Umowa spółki może przewidywać, że członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować poprzez oddanie głosu za pośrednictwem innego członka (w sprawach, które były zaplanowane).

Umowa spółki może przewidywać podjęcie uchwały w trybie pisemnym – bez zwoływania posiedzenia.

Uchwały podejmowane bez obecności członków Rady Nadzorczej – głównie wideokonferencje, środki bezpośredniego połączenia – przewidziane w umowie spółki.

Umowa spółki może przewidywać, że przewodniczący będzie miał głos decydujący przy podejmowaniu decyzji.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy