Reprezentacja i prawo prowadzenia spraw spółki

By , 20 maja 2011

Jeżeli wspólnik ma prawo do reprezentowania spółki -> złożone na zewnątrz oświadczenie woli wiąże spółkę. Oświadczenie jest skuteczne i ważne.

Odpowiedzialność odszkodowawcza wspólnika wobec spółki -> działanie bez odpowiedniej uchwały.

Utrata zaufania i możliwość wykluczenia wspólnika ze spółki.

Udzielenie przez spółkę prokury – mogą, mają status przedsiębiorcy.

Art. 41 – ustanowienie prokury wymaga uchwały wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki.

art. 41 paragraf 1 – stosunki wewnątrz spółki – udzielenie prokury. Zgodnie z przepisami o reprezentacji.

Nie muszą podpisywać wszyscy wspólnicy, ale tacy, którzy mają prawo reprezentacji.

Brak uchwały w sprawie prokury nie wpływa na skuteczność prokury (wspólnik udziela prokury bez zgody wspólników). Odpowiedzialność odszkodowawcza wspólnika, który udzielił prokury bez właściwej uchwały.

Poza pisemnym oświadczeniem o udzieleniu prokury konieczne jest przedstawienie uchwały wsp. (sądy rejestrowe).

Czynność nagła – taka, której nie podjęcie naraziłoby spółkę na poważną szkodę, a nie jest możliwe podjęcie uchwały. Wspólnik może taką decyzję podjąć samodzielnie.

Szkoda -> to, co jest + spodziewane korzyści.

art. 44 – decyzja co do ratowania przyszłych zysków spółki

art. 45 – odsyła do przepisów o zleceniu (KC)

Z tytułu prowadzenia spraw spółki nie przysługuje wynagrodzenie -> art. 46. Umowa spółki może przewidywać inaczej.

Przysługuje mu zwrot kosztów z tytułu prowadzenia spraw spółki -> przepisy o zleceniu. Tylko koszty, które są konieczne do prowadzenia spraw spółki.

Wspólnik ma nie tylko prawo, ale i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Umowa może przewidywać, że wspólnikowi nie będzie przysługiwało prawo do prowadzenia spraw spółki.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy