Udział kapitałowy

By , 20 maja 2011

W spółkach jawnych nie ma przepisów kapitałowych. Wkładem mogą być: praca i usługi. Wkłady oraz ich wartość muszą być określone w umowie spółki.

Reguła interpretacyjna – w razie wątpliwości przyjmuje się, że wkłady wspólników są równe.

Wkłady wspólników mogą polegać na wniesieniu do spółki gotówki, a także praw majątkowych i ustawowe [ustanowione?] prawa na rzecz spółki.

Wspólnik może oddać spółce rzeczy do korzystania.

Nie ma wymogów terminowych co do wniesienia wkładów (KSH). Termin powinien być określony w umowie spółki.

Art. 48 paragraf 3 – prawo przeniesione na spółkę – z chwilą rejestracji.

Udział kapitałowy – forma odzwierciedlająca aktualny stan zaangażowania kapitałowego wspólnika w spółce.

Udział kapitałowy odpowiada wartości rzeczywistej wkładu wniesionego do spółki.

Wkład umówiony – wspólnik zobowiązuje się do niego w umowie.

Wkład rzeczywisty – to, co faktycznie wniesiono.

Udział kapitałowy -> wkład faktycznie wniesiony.

Udział nie jest wartością stałą -> wniesienie wkładu do spółki, strata, niepobrane przez spółkę zyski.

Wartość wkładu kapitałowego minus wkład rzeczywisty = tyle może wspólnik pobrać.

Zyski / straty w spółce – charakter dyspozytywny.

Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do równego udziału w zysku. W umowie może być postanowienie o proporcjonalnym prawie do udziału w zysku.

W stratach wspólnicy uczestniczą tak jak w zyskach. Umowa spółki może przewidywać inaczej.

Wypłata zysku – z końcem każdego roku obrotowego.

Zyski są dopisywane do udziału kapitałowego i wspólnik może się domagać ich wypłaty.

Dopuszczalne są krótsze obroty obrachunkowe – krótsze niż rok.

Zaliczkowe wypłaty zysku – dopuszcza się je, bo to spółka osobowa.

Jeżeli udział kapitałowy został uszczuplony w wyniku straty -> zysk w następnych okresach na uzupełnienie udziału wspólnika.

Art. 53 – wspólnikowi przysługują odsetki od udziału w wysokości 5% – przepis względnie obowiązujący (można te odsetki wyłączyć).

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy