Rodzaje trybu przetargowego

By , 20 maja 2011

Na gruncie regulacji znowelizowanej w 2003 roku mamy dwa rodzaje przetargów:

– aukcje (przetarg ustny)

– przetarg (przetarg pisemny)

Rozróżnia się w doktrynie inne podziały przetargu:

– w zależności od kręgu adresatów ogłoszenia: przetarg otwarty (będzie odbywał się na podstawie ogłoszenia skierowanego do nieoznaczonego kręgu adresatów, np. ogłoszenie w prasie), przetarg ograniczony (zaproszenie jest kierowane do poszczególnych osób, zwany też czasami przetargiem zamkniętym)

– przetargi ograniczone ii nieograniczone – w zależności, czy osoby biorące udział w przetargu muszą mieć określone kryteria, np. co do kwalifikacji zawodowych

– przetarg obligatoryjny (wynika z przepisów) i fakultatywny (przetarg z KC). Np. w prawie upadłościowym zbycie przedsiębiorstwa ma formę przetargu fakultatywnego (ale forma jest obligatoryjna)

– przetarg prywatny i przetarg publiczny (w zależności od tego, jaki podmiot go organizuje)

Istotne jest to, aby odróżnić przetarg w znaczeniu cywilnoprawnym od licytacji publicznej, która jest przeprowadzona przez komornika w postepowaniu egzekucyjnym. Przetarg egzekucyjny nie jest bowiem zaliczany do cywilnoprawnego trybu zawarcia umowy – stanowi on spieniężenie przedmiotu egzekucji w celu przymusowego wyegzekwowania należności. Nabycie przedmiotu w ramach licytacji publicznej w trybie postępowania egzekucyjnego nie rodzi odpowiedzialności za wady przedmiotu (dotyczy to nieruchomości).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

OfficeFolders theme by Themocracy