Aukcja i przetarg

By , 20 maja 2011

Polski KC jest pod tym względem wyjątkiem. Zwykle regulowane są w kodeksach cywilnych oferty i negocjacje. W naszym KC są jeszcze uregulowane aukcje i przetarg.

Przepisy o aukcjach i przetargu zostały wprowadzone do KC nowelizacją z 1991 roku. W 2003 roku nastąpiła zmiana przepisów dotyczących przetargu i aukcji. Przede wszystkim, wyodrębniono dwa rodzaje przetargu:

– aukcję (przetarg ustny)

– przetarg (przetarg pisemny, w przepisach KC po prostu przetarg)

W ramach nowelizacji z 2003 roku wyraźnie dopuszczono możliwość odwołania lub zmiany warunków aukcji lub przetargu, o ile odpowiednie zastrzeżenie zawarto w treści pierwotnego ogłoszenia.

W artykule 701 paragraf 4 normatywnie potwierdzono istnienie tzw. umowy przetargowej (koncepcji porozumienia przetargowego). Przyznanie organizatorowi aukcji, którego oferta została przyjęta, prawa do dochodzenia zawarcia umowy, jeżeli ważność tej umowy zależy od spełnienia dodatkowych warunków. Wprowadzono regulację dotyczącą skutków wniesienia wadium przetargowego. Rozszerzono krąg osób uprawnionych do żądania unieważnienia umowy.

Przetargi dzielimy na:

– przetarg z KC, jako jeden z trybów zawarcia umowy, który jest indywidualnie uregulowany przez organizatora przetargu, a regulacja przetargu wynika z regulaminu przetargu

– przetargi na podstawie innych ustaw

– przetargi na zamówienia publiczne (Ustawa prawo zamówień publicznych)

Postępowanie przetargowe jest odrębnym od oferty i jej przyjęcia trybem zawarcia umowy, natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że tryb przetargowy wywodzi się i jest głównie oparty o konstrukcję oferty i jej przyjęcia.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy