Informacje poufne

By , 20 maja 2011

Art. 721 KC – zgodnie z tym przepisem, jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązania do ich nieujawniania innym osobom a także do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej. W razie nienależytego wykonania tego obowiązku można żądać od drugiej strony naprawienia szkody poniesionej wskutek ujawnienia i wykorzystania informacji poufnych oraz wydania korzyści uzyskanych z wykorzystaniem informacji poufnych.

Przede wszystkim ten przepis dotyczy tylko informacji, które dotyczą negocjującej strony, a najczęściej przedsiębiorstwa prowadzonego przez tą stronę, a nie są powszechnie znane i które zostały ujawnione drugiej stronie wyraźnie z zastrzeżeniem poufności.

W toku negocjacji bardzo często dochodzi do ujawnienia tajemnic przedsiębiorstwa, najczęściej jest to wiedza o charakterze technicznym, czasami informacje o charakterze organizacyjnym.

Ta regulacja KC może pozostawać w zbiegu z przepisami ustaw szczególnych dotyczących ochrony tajemnic przedsiębiorstwa. Przede wszystkim Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża to lub narusza interes przedsiębiorcy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu tej ustawy, rozumie się przy tym niepodane do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje, które mają wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Regulacja KC obejmuje wszystkie nieupublicznione informacje, więc zakres KC w tej materii jest szerszy. Obowiązek wynikający z art. 722 należy interpretować szeroko – to znaczy, że strona nie może wykorzystywać informacji, które są udostępnione w toku negocjacji, w innym celu niż zawarcie umowy.

Odpowiedzialność z art. 721 jest odpowiedzialnością z umowy. Poszkodowany może dochodzić naprawienia pełnej szkody, o ile tylko ta szkoda pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z naruszeniem poufności informacji. Może dotyczyć również przyszłych zysków utraconych w związku w ujawnieniem przez drugą stronę informacji w toku negocjacji, np. wypuszczenie na rynek konkurencyjnego produktu.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy