Chwila zawarcia umowy w toku negocjacji

By , 20 maja 2011

Zgodnie z art. 72 paragraf 1 KC, umowa zawarta w toku negocjacji zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich postanowień, które były przedmiotem negocjacji. Przepis nie ma charakteru bezwzględnie obwiązującego – w umowie o negocjacje strony mogą umówić się inaczej.

Jeśli strony nic nie postanowiły, to wszystko co było przedmiotem negocjacji musi uzyskać konsens.

Może się zdarzyć, że jak strony przystąpiły do sporządzania umowy i w paragrafie 1 określiły cenę, a w paragrafie X doszły do tego, kiedy zostanie wykonany przedmiot zobowiązania i jedna ze stron podaje datę nie braną przez drugą pod uwagę (co może spowodować dodatkowe koszty dla tej strony), wówczas strony mogą wrócić do paragrafu 1 i go renegocjować.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy