Spóźnione przyjęcie oferty

By , 20 maja 2011

Art. 21 KW – określa wyjątki od ogólnej reguły, że przyjęcie oferty nie jest skuteczne, jeżeli zgoda nie dotarła do oferenta w określonym terminie. Te wyjątki to: dopuszczenie umowy na podstawie spóźnionego przyjęcia oferty, istnieją jednak dwa mechanizmy dla dwóch sytuacji.

Art. 211 KW – dotyczy przyjęcia oferty w związku ze zbyt spóźnionym jej nadaniem, oferent może domniemywać, że spóźnienie nastąpiło z winy adresata. Oferent, do którego dochodzi akceptacja wysłana z opóźnieniem, jeśli chce zawrzeć i tak umowę, musi bezzwłocznie zawiadomić adresata – potwierdzić ten akcept.

Art. 212 KW – przyjęcie oferty wysłane w czasie właściwym, ale przekazane w sposób opóźniony, np. z winy poczty. Jeżeli oferent nie chce zawrzeć umowy, musi o tym zawiadomić adresata. Jeżeli oferent milczy – umowa zostaje zawarta.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy