Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

By , 20 maja 2011

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

-> musi być zawarta umowa spółki:

– spółka jednoosobowa – nie ma umowy, jest akt założycielski (jednostronna czynność prawna), tam gdzie jest mowa o umowie -> zastępowanie aktem założycielskim, forma aktu notarialnego

-> powołanie władz spółki

-> pokrycie kapitału zakładowego – wniesienie wkładów

-> rejestracja spółki w rejestrze sądowym

Minimalna treść umowy – art. 157:

– strony umowy – wspólnicy

– firma spółki – dowolnie (zasada wyłączności, niewprowadzania w błąd – przepisy KC) + dodatek obligatoryjny “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (w umowie i wpisie do rejestru – bez skrótu), skrót “sp. z o. o.” lub “spółka z o. o.”, dodatek podawany w języku polskim

– siedziba – miasto

– przedmiot działalności spółki – cel, dla którego spółka została stworzona -> przedmiot – konkretyzacja celu, to, na co wspólnicy w spółce zezwalają, wykonanie czynności spoza przedmiotu działalności nie wpływa na ważność tej czynności, rodzi to jednak odpowiedzialność odszkodowawczą

– kapitał zakładowy – minimum 5000 zł, suma udziałów w spółce, wspólnik obejmuje udziały za wkłady, kapitał zakładowy ¹ wkład (na pokrycie udziałów, a więc kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy to nie to samo co wkład, bo:

Kapitał zakładowy -> po stronie pasywów, jest stały

Wkład – po stronie aktywów

-> postępowanie konwokacyjne – sprzeciw wierzycieli wobec kapitału zakładowego

Art. 257 KSH – podwyższenie kapitału zakładowego, umowa spółki dopuszcza taką możliwość -> wtedy można -> trzeba określić kwotę i termin, kiedy może to nastąpić, nie ma wtedy konieczności zachowania wymogów formalnych, pokrycia kapitału zakładowego nie można rozdzielić między wspólników

Funkcja gwarancyjna kapitału zakładowego

Art. 189 KSH – nie wolno wspólnikom wypłacać żadnych środków z majątku spółki, jeżeli nie ma pokrycia kapitału zakładowego, w trakcie trwania spółki nie można zwrócić wspólnikom udziałów

-> kwota kapitału zakładowego nic nie mówi o wypłacalności spółki

Art. 233 – zarząd spółki ma obowiązek zwołać zgromadzenie wspólników -> wspólnicy mogą zdecydować o rozwiązaniu spółki -> nie ma pokrycia w kapitale zakładowym

Przesłanki upadłości -> zarząd spółki ma obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kapitał zakładowy dzieli się na udziały -> w umowie spółki trzeba określić strukturę udziałów, równa / nierówna wartość udziałów, równa wartość udziałów -> umowa spółki może przewidywać, że wspólnikowi będzie przysługiwał więcej niż jeden udział, przy nierównej wartości udziałów -> zawsze jeden udział.

Zbycie części udziałów:

– przy równej wartości nominalnej udziałów – nie można zbyć

– przy nierównej wartości udziałów – dopuszczalne, jeśli umowa to przewiduje

Udziały o równej wartości mogą być uprzywilejowane co do głosu. Standardowo 1 udział = 1 głos

Przy uprzywilejowaniu – maksymalnie 3 głosy na 1 udział.

Udziały o nierównej wartości -> na każde pełne 10 zł przypada 1 głos.

Minimalna wartość udziału wg KSH = 50 zł (przed rokiem 2009 było 500 zł)

I sposób:

X = 40000, Y = 60000

100000 – 10×10000

X – 4 udziały, Y – 6 udziałów

Można zbyć tylko po 10000 (nie można 5000)

II sposób:

Każdemu przysługuje jeden udział

X – 1 – 40000

Y – 1 – 60000

Można np. 5000 (o ile umowa to przewiduje)

Kwota 10 zł może w umowie być inna (można ustalić inaczej).

Wspólnicy decydują, czy kapitał zakładowy dzieli się na udziały o równej czy nierównej wartości.

Wkłady mogą być pieniężne i niepieniężne.

Wkłady niepieniężne = aporty.

W umowie spółki wymagane jest wskazanie wspólnika, który daje do spółki aport, co wnosi do spółki i jakie udziały otrzymuje w zamian.

Art. 14 KSH (definicja negatywna – co nie może być)

Przedmiotem aportu NIE mogą być:

– prawa o charakterze niezbywalnym

– praca i usługi świadczone na rzecz spółki

Przedmiotem aportu mogą być: (orzecznictwo)

– prawa zbywalne

– prawo, które da się wycenić, a jego wartość da się wpisać do bilansu

– prawo własności rzeczy (ruchomości i nieruchomości)

– użytkowanie wieczyste

– inne prawa majątkowe, np. o charakterze względnym – wierzytelności, które istnieją i które da się dochodzić w postępowaniu sądowym (nie są przedawnione)

– prawa na dobrach niematerialnych

– know-how (wiedza technologiczna o charakterze nieopatentowanym) – musi istnieć możliwość określenia wartości

– udziały i akcje w innych spółkach (struktury holdingowe)

– papiery wartościowe (m. in. obligacje)

Nie może być przedmiotem aportu weksel własny i czeki.

Przedmiot aportu – zorganizowany zespół majątkowy, np. przedsiębiorstwo. Ostrożnie dopuszcza się weksel trasowany.

Wspólnik, który obejmuje udział w spółce, musi dać wkłady, które są co najmniej równe wartości nominalnej wkładu.

Art. 154 paragraf 3 – nadwyżka na kapitał zapasowy.

Wycena aportów – KSH nie przewiduje szczególnej procedury, sami wspólnicy dokonują prawidłowej wyceny.

Zawyżenie/ Zaniżenie wartości aportu – art. 175:

– znacznie zawyżona wartość aportu – wspólnik dający wkład oraz członkowie zarządu odpowiadają za brakującą kwotę za zobowiązania spółki

– znacznie zaniżona – nadwyżka księgowana na kapitał zakładowy

Wady aportu – art. 14 paragraf 2 KSH – w przypadku ujawnienia się wady aportu wspólnik wnoszący ten wkład odpowie wobec spółki różnicą pomiędzy wartością aportu przyjętego w spółce a wartością aportu z wadą, nie odpowiada tutaj zarząd, tylko wspólnik.

Równość praw wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (zasada, nie oznacza ona, że wszystkim takie same prawa przysługują).

O pozycji wspólnika decyduje zaangażowanie kapitałowe (wartość udziałów).

Art. 14 – wada i nieprawidłowa wycena

Art. 175 – aporty wyceniają sami wspólnicy

Za zawyżoną cenę wspólnik i członkowie zarządu odpowiadają solidarnie.

Za zaniżoną wycenę kodeks nie przewiduje konsekwencji.

Art. 189 – wspólnik nie może domagać się zwrotu różnicy ani wydania większej liczby udziałów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

OfficeFolders theme by Themocracy