Wypowiedzenie udziału wspólnika ze spółki

By , 20 maja 2011

Wypowiedzenie udziału wspólnika ze spółki

Umowa na czas nieoznaczony:

– każdy wspólnik może wypowiedzieć udział na 3 miesiące przed końcem roku obrotowego

-> Krótsze terminy wypowiedzenia mogą być wypowiedziane w umowie, np. 2 tygodnie, 4 tygodnie, itd.

Umowa na czas oznaczony:

– kodeks nie przewiduje takiej możliwości

– wspólnikowi ni przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy

– kwestia sporna w doktrynie – umowne terminy wypowiedzenia

Wypowiedzenie udziału z ważnego powodu:

– nie ma terminu wypowiedzenia – skutek natychmiastowy

– przysługuje wspólnikowi niezależnie od tego, czy umowa jest zawarta na czas oznaczony czy nieoznaczony

– ważny powód = klauzula generalna (sąd decyduje, co jest ważnym powodem – w razie, gdy sprawa trafi do sądu)

Rozliczenie z ustępującym wspólnikiem:

– wspólnikowi zwraca się w naturze to, co wspólnik dał do używania

– to, co dał na własność – wartość wyrażona w pieniądzu (wartość wkładu z chwili wniesienia, a nie wstąpienia do spółki)

– udział w nadwyżce majątku spółki, która pozostaje po odjęciu wkładów wszystkich wspólników

– udział w stratach, jeżeli spółka nie przynosiła dochodów

Wypowiedzenie udziału przez osobistego wierzyciela wspólnika:

– wierzyciel osobisty nie może sięgać do majątku spółki

– możliwość wypowiedzenia przez osobistego wierzyciela wspólnika udziału tego wspólnika w spółce

– muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

-> jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy została przeprowadzona bezskuteczna egzekucja z ruchomości wspólnika

-> jeżeli wierzycielowi przysługuje tytuł do zajęcia praw wspólnika na wypadek wystąpienia ze spółki

(wyrok sądowy zaopatrzony w klauzulę wykonalności -> wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji -> wierzyciel może chcieć, aby egzekucja była prowadzona z majątku wspólnego w spółce)

– wierzyciel wypowiada z terminem 3 miesięcy na koniec roku obrotowego (jeżeli nawet dłuższe terminy w umowie, gdy krótsze – wierzyciel może z tego skorzystać)

Rozwiązanie spółki:

– przy zawarciu umowy można założyć, w jakiej sytuacji można rozwiązać spółkę (np. brak zysku przez kolejne 3 lata obrotowe)

– podjęcie uchwały

– rozwiązanie spółki przez sąd z ważnych powodów – każdy wspólnik może tego zażądać

– z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika

– śmierć wspólnika (w spółce dwuosobowej)

– wypowiedzenie udziału (w spółce dwuosobowej)

– osiągnięcie celu, dla którego spółka została utworzona albo niemożliwość osiągnięcia takiego celu

Pomimo upływu czasu, na jaki spółka została utworzona, wspólnicy mogą dalej ją prowadzić.

KC nie reguluje szczegółowo procedury likwidacji spółki cywilnej.

Z chwilą rozwiązania spółki to, co wchodziło w skład majątku spółki, staje się współwłasnością w częściach ułamkowych.

Wspólnicy dokonują podziału. Po zapłaceniu długów zwraca się wspólnikom ich wkłady -> przepisy o rozliczeniu z ustępującym wspólnikiem.

Przepisy dyspozytywne -> zasady rozliczeń można określić inaczej. Umowa spółki może przewidywać inaczej.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy