Reprezentacja spółki

By , 20 maja 2011

Reprezentacja spółki:

– przepis dyspozytywny – każdy ze wspólników ma prawo do reprezentacji spółki w takim zakresie, w jakim mu przysługuje prowadzenie spraw spółki, jeżeli w umowie spółki nie uregulowano inaczej

– w czynnościach przekraczających zwykły zarząd konieczne jest wspólne oświadczenie woli

– w umowie lub uchwale można postanowić inaczej

Fałszywy pełnomocnik – ktoś zawiera umowę w imieniu innej osoby, umowa nie wiąże tego, kto był “fałszywie” reprezentowany.

Wierzyciel nigdy nie ma pewności co do tego, że została mu okazana aktualna umowa spółki.

Zysk – dzielony jest po zakończeniu działalności spółki.

W spółce o dłuższej umowie – wspólnicy mogą się domagać podziału majątku po zakończeniu roku obrotowego.

W praktyce:

– krótkie okresy obrotowe

– zysk dzielony zaliczkowo

Wspólnicy w spółce cywilnej nie mogą być pracownikami tej spółki.

Zasada kodeksowa – zyski dzieli się po równo, jednak umowa może stanowić inaczej (najczęściej proporcjonalnie do wniesionych wkładów).

Spółka jest umową losową – może przynosić zyski lub straty.

Straty -> wspólnicy uczestniczą w nich tak samo jak w zyskach, umowa spółki może jednak przewidywać inaczej.

Wspólnika nie można wyłączyć od udziału w zysku, można go jednak wyłączyć od udziału w stratach.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy