Prowadzenie spraw spółki i reprezentacja spółki

By , 20 maja 2011

Prowadzenie spraw spółki i reprezentacja spółki

Prowadzenie spraw spółki – podejmowanie decyzji wewnątrz spółki

Reprezentacja spółki – składanie oświadczeń woli w imieniu spółki (wszystkich wspólników)

Prowadzenie spraw spółki:

– każdy ze wspólników (o ile umowa nie stanowi inaczej) ma prawo do prowadzenia spraw spółki

Podział prowadzonych spraw spółki:

– czynności zwykłego zarządu – każdy wspólnik może podejmować decyzję samodzielnie, czynności podejmowane w toku normalnej, zwykłej, bieżącej działalności spółki

– czynności przekraczające zwykły zarząd – konieczna uchwała

Bierzemy pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, majątek spółki, a także obroty.

Uchwała – nie wymaga zgody wszystkich, konieczna większość. Jednak w spółkach cywilnych konieczna jest jednomyślność, umowa może jednakże stanowić inaczej (przepis względnie obowiązujący).

Czynność nagła -> wspólnik może podjąć taką decyzję samodzielnie (nie można podjąć uchwały i spółka może ponieść niepowetowane straty -> straty tego, co spółka już ma, a także możliwą korzyść).

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy