Spółka cywilna

By , 20 maja 2011

SPÓŁKA CYWILNA

– nie powstaje odrębny podmiot, nie ma odrębności

– nie ma osobowości prawnej

– stronami umowy np. najmu nie jest sama spółka, ale jej wspólnicy

– utworzenie spółki cywilnej ma cel gospodarczy, a więc zarobkowy

– podmioty (podpisani?) zobowiązują się w umowie, że wspólnie będą prowadzić jakąś działalność gospodarczą

– jest to działalność zarobkowa

Cel gospodarczy:

– cel zarobkowy

– inne cele, które nie muszą być zarobkowe

Wspólnicy w spółce cywilnej oszczędzają na wydatkach.

Wspólnikami w spółce cywilnej mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne i ułomne osoby prawne.

Umowa konsorcjum może być zakwalifikowana jako umowa spółki cywilnej.

Elementy przedmiotowo istotne umowy spółki cywilnej:

– Art. 860 KC – określenie celu zawiązania spółki oraz określenie sposobu współdziałania pomiędzy wspólnikami, który pozwoli osiągnąć cel

Zobowiązanie do współdziałania może w szczególności polegać na wniesieniu do spółki wkładu. Wspólnik może nie mieć obowiązku wniesienia wkładu.

Wkład w spółce cywilnej: pieniądze, prawa rzeczowe, wierzytelności, świadczenie pracy lub usług tytułem wkładu. Nie ma wymagań natury kapitałowej.

Spółka cywilna nie podlega rejestrowi i nie jest odrębnym podmiotem. Wspólnicy najczęściej będą mieli status “przedsiębiorcy”.

Osoby fizyczne -> zgłoszenie do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Osoby prawne, pozostałe osoby prawne -> zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców w ramach KRS

Spółka cywilna jest VATowcem – podmiotem podatku VAT.

Spółka cywilna może być pracodawcą – Art. 3 Kodeksu Pracy. W razie pozwu przeciwko pracodawcy następuje pozwanie wszystkich wspólników.

Forma umowy w spółce cywilnej:

– pisemna – wyłącznie dla celów dowodowych

– ustna – również ważna, ale w razie sporów mogą być problemy natury dowodowej

– poprzez podjęcie wspólnej działalności

Wkłady w spółce cywilnej:

– ich wniesienie nie jest obowiązkowe

– charakter kapitałowy lub praca i usługi na rzecz spółki

– z wkładów powstaje majątek spółki -> współwłasność łączna wspólników

– rzeczy mogą być dodawane do spółki na własność lub na korzystanie w spółce (nie zmienia się wówczas podmiot własności)

Odpowiedzialność w spółce cywilnej:

– wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania zaciągnięte w ramach spółki

– ma charakter solidarny – wierzyciel “wybiera”, od kogo chce zaspokojenia i w jakiej wysokości; roszczenie regresowe -> wspólnik płaci, a później ma prawo dochodzenia roszczeń od pozostałych wspólników

– osobista – a więc nie tylko majątek spółki, ale i majątek osobisty wspólnika

– pozwanie wszystkich wspólników lub jednego

Wszyscy wspólnicy w wyroku -> dochodzenie praw z majątku wspólnego

Oparta na szczególnym zaufaniu między wspólnikami

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy