Zmiana przedmiotu świadczenia

By , 20 maja 2011

Art. 453 – dłużnik może zwolnić się ze zobowiązania, spełniając inne świadczenie, niż było w kontrakcie.

Zmiana przedmiotu świadczenia wymaga zgody wierzyciela!

Spełnienie nowego świadczenia powoduje wygaśnięcie pierwotnego zobowiązania.

Jeżeli świadczenie jest wadliwe, to wierzyciel nie może domagać się spełnienia pierwotnego świadczenia.

Art. 4532 – uprawnienie z tytułu rękojmi – wierzyciel może korzystać z takich uprawnień.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy