Substytucja

By , 20 maja 2011

Substytucja to możliwość udzielenia dalszych pełnomocnictw. Art. 106 KC przewiduje możliwość udzielenia dalszych pełnomocnictw w wypadkach, gdy takie uprawnienie wynika:

– z treści pełnomocnictwa

– z ustawy

– ze stosunku podstawowego

Mocodawca może ustanowić dla siebie więcej niż jednego pełnomocnika. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników, każdy z nich może działać samodzielnie, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik, co do zasady, nie może dokonywać czynności prawnej z samym sobą (art. 108 KC). Są wyjątki od tej zasady – pełnomocnik może być stroną czynności prawnej w sytuacji, gdy jest to dopuszczone na podstawie treści pełnomocnictwa, albo ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszania interesów mocodawcy. Ta konstrukcja jest często wykorzystywana zwłaszcza w praktyce notarialnej.

Przepis art. 108 KC odpowiednio znajduje zastosowanie do czynności prawnych, których jedna i druga strona miałaby być reprezentowana przez tego samego pełnomocnika.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

OfficeFolders theme by Themocracy