Mostbet to bukmacher i kasyno internetowe z siedzibą w Polsce, oferujący szeroką gamę gier kasynowych online i zakładów sportowych. Firma zapewnia wysoką jakość usług, różne bonusy i oferty, darmowe zakłady, darmowe spiny, a także szybką wypłatę wygranych i wygodne sposoby uzupełnienia konta. Możesz także dołączyć do platformy i uzyskać dostęp do najlepszych gier i zakładów w naszej wygodnej aplikacji mobilnej!

Posts tagged: spółki

Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

comments Możliwość komentowania Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została wyłączona
By , 20 maja 2011

Organy spółki:

Zarząd:

– organ wykonawczy, reprezentuje spółkę na zewnątrz jako osobę prawną

– prowadzi sprawy spółki niezastrzeżone do kompetencji innych organów

Skład osobowy zarządu – od 1 do nieograniczonej ilości członków.

Skład w umowie spółki może być określony w sposób ścisły, np. “składa się z 4 osób”, lub widełkowo, np. “składa się z od 1 do 5 osób”. Druga sytuacja jest zdecydowanie wygodniejsza.

Członkami zarządu mogą być zarówno wspólnicy jak i osoby spoza grona wspólników.

Art. 18 KSH

Członkiem zarządu może być tylko osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnej (osoba pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie).

Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w artykule 18 KSH.

Członków zarządu powołują wspólnicy uchwałą. Umowa spółki może przewidywać inaczej. Prawo osobiste wspólnika do powoływania jednego członka zarządu ß może być przewidziane w umowie. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne sposoby powoływania zarządu, np. stawa o gospodarce komunalnej.

Art. 203 paragraf 1:

Wspólnikowi zawsze przysługuje prawo do odwoływania członka zarządu (uchwała wspólników o odwołaniu).

Kadencja i mandat:

Kadencja – okres, na jaki członek zarządu jest powoływany.

Mandat – upoważnienie członka zarządu do sprawowania funkcji członka zarządu.

Kadencja zarządu nie musi być określona w umowie. Gdy nie jest określona -> przepisy kodeksowe.

Jeżeli kadencja nie została określona -> mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

Przyjęcie sprawozdania na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Art. 202 paragraf 1.

Przykład:

Powołanie członka zarządu 20.04.2006

Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie za rok 2006 odbywa się 17.05.2007 ß mandat nie wygasa!

Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie za rok 2007 odbywa się 20.03.2008 ß mandat wygasa!

Umowa określa kadencję członka zarządu -> np. kadencja wynosi 3 lata, mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

20.04.2006

17.05.2007 -> zatwierdzenie 2006

30.03.2008 -> zatwierdzenie 2007

03.05.2009 -> zatwierdzenie 2008

Można w umowie określić, że członkowie zarządu będą powoływani na czas nieokreślony.

Kadencja indywidualna -> model kodeksowy. Umowa spółki może przewidywać kadencję wspólną (np. w spółce SP, JST).

Kadencja indywidualna -> dla każdego członka zarządu liczy się indywidualny termin, np. 3 lata.

Ind.

Xyz

Z->A

W 2009 roku XY wygasa mandat

Wsp.

Xyz

Z->A

W 2009  roku XYA wygasa mandat, A jest dalej członkiem zarządu

Mandat członka zarządu może ulec wcześniejszemu wygaśnięciu.

– członek zarządu w każdym czasie może być odwołany. Umowa spółki może przewidywać, że członek zarządu może zostać odwołany tylko z ważnych powodów; prawo to przysługuje wspólnikom zawsze niezależnie od uprawnień organów do powoływania i odwoływania członków zarządu

Członków zarządu poza stosunkiem organizacyjnym łączy ze spółką stosunek podstawowy, np. umowa o pracę, kontrakt menedżerski, umowa o świadczenie usług.

Odwołanie członka zarządu nie pozbawia go roszczeń z tytułu pracy lub innych podstaw stosunku podstawowego. Spółka decyduje, co dalej -> czy rozwiązać stosunek pracy czy osoba dalej będzie pracowała.

np. w kontrakcie menedżerskim może być zapisane, że w chwili odwołania następuje zakończenie stosunku podstawowego.

Sprawozdanie z działalności spółki za dany rok obrotowy ß uczestnictwo w pracach nad nim odwołanego w danym roku członka zarządu. Wspólnicy mogą zwolnić go z takiego obowiązku.

– członek zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji

Rezygnacja – czynność prawna o charakterze jednostronnym.

Przepisy o wypowiedzeniu zlecenia ß stosowane.

Jeżeli członek zarządu składa rezygnację (a dostawał wynagrodzenie – charakter odpłatny) bez ważnego powodu, wtedy rezygnujący członek zarządu może odpowiadać za szkodę wobec spółki.

Rezygnacja członka zarządu złożona temu organowi, który ma prawo powoływać i odwoływać członków zarządu.

Zarząd nie może w tych sprawach reprezentować spółki – art. 210.

– śmierć członka zarządu

– utrata zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite, o którym decyduje sąd)

– skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo wymienione [w art. 18 KSH]

Prawa i obowiązki wspólników w spółce z o. o.

comments Możliwość komentowania Prawa i obowiązki wspólników w spółce z o. o. została wyłączona
By , 20 maja 2011

Obowiązki:

– wniesienie wkładu

Całość kapitału zakładowego ma być wniesiona przed rejestracją spółki.

Rejestracja spółki bez wniesienia wkładu nie ma wpływu na ważność tego wniesienia (spółka może na drodze sądowej wnosić o wniesienie wkładu)

Art. 174 – wspólnicy i członkowie zarządu, którzy wiedzieli o zawyżeniu udziałów, odpowiadają za różnicę (brakującą kwotę) wynikającą ze złego oszacowania.

Aport – dotknięty wadami – wspólnik odpowiada za brakującą kwotę.

W umowie spółki można przewidzieć dwa dodatkowe obowiązki (uregulowane w KSH):

– do powtarzających się świadczeń niepieniężnych – wspólnik zobowiązuje się świadczyć na rzecz spółki określone świadczenia niepieniężne, jednocześnie trzeba określić rodzaj i zakres tych świadczeń w umowie, nie może dotyczyć świadczeń pieniężnych. Dotyczy głównie dostarczania surowców, materiałów, a także usług. Może dotyczyć wszystkich wspólników lub tylko niektórych.

Za te świadczenia wspólnikowi należą się określone świadczenia pieniężne. Wynagrodzenie to należy się wspólnikowi bez względu na zysk.

Wspólnikowi należy się wynagrodzenie, ale nie wyższe niż przeciętne wynagrodzenie za daną usługę lub towar na rynku.

Obowiązek stosunkowo rzadko wykorzystywany w praktyce.

Obowiązek ten związany jest z udziałem – przy zbywaniu obowiązek przechodzi na nabywcę. W przypadku zbywania takich udziałów wymagana jest zgoda spółki na zbycie. Umowa spółki może tą zgodę wyłączyć.

W umowie spółki można umiesić klauzulę, że obowiązek ten wygasa z chwilą zbycia.

– do dopłat – mają zawsze charakter świadczeń pieniężnych. Nie wpływają na kapitał zakładowy (nie zmniejszają go ani nie zwiększają). Obowiązek niezależny od wkładów. Dopłaty muszą być przewidziane w umowie spółki. Dopłaty muszą mieć charakter proporcjonalny -> regulacja bezwzględnie obowiązująca. Jest to obowiązek powszechny -> obowiązuje wszystkich wspólników.

Proporcjonalne do wartości udziałów wniesionych do spółki (“krotność wartości udziałów”).

Przykład:

Udziały, dopłaty (np. 3-krotność):

x – udział 30 000, dopłata 90 000

y – udział = 40 000, dopłata 120 000

z – udział = 10 000, dopłata 30 000

Może być proporcja ułamkowa.

O dopłatach będą decydowali wspólnicy uchwałą (uchwała o dopłatach). O terminach dopłat decyduje uchwała. W umowie spółki również można określić terminy dopłat.

Dopłaty są dodatkowym źródłem pozyskiwania środków – finansowanie wewnętrzne. Dopłaty mogą iść na pokrycie strat bilansowych.

Jeżeli wspólnik nie spełnia tego obowiązku -> od terminu spłaty spółka może zacząć naliczać odsetki, w umowie mogą być przewidziane odszkodowania, spółka może skierować powództwo i domagać się zapłaty.

Uchwała o dopłatach w spółce, która nie ma dopłat przewidzianych w umowie -> świadczenia takie nie będą traktowane jak dopłaty. Najczęściej takie świadczenia traktuje się jak pożyczkę.

Dopłaty mają charakter zwrotny. Jeżeli nie są przeznaczone na pokrycie strat bilansowych, mogą być zwracane. Zwrot następuje na podstawie uchwały. Zwracane proporcjonalnie.

Przy uzgadnianiu dopłat nowych nie bierze się pod uwagę dopłat zwróconych.

Krotność -> maksymalna kwota, którą można pobrać od wspólników w czasie trwania stosunku spółki.

Obowiązek dopłat może być wykonany w całości lub w części.

Dopłaty również muszą być pobierane proporcjonalnie.

Dopłaty są związane z udziałem, a więc przy zbyciu udziału obowiązek ten przechodzi na nabywcę.

Przed zbyciem pobrano dopłaty i będzie zwrot -> zwrot dostanie nabywca udziału, a nie zbywca! Prawo zwrotu przechodzi na nabywcę.

Poza tymi dodatkowe nieuregulowane obowiązki w KSH, np. do konieczności pełnienia określonej funkcji.

Prawa wspólnika w spółce z o. o.:

(prawa majątkowe, podmiotowe, o charakterze zbywalnym)

– prawa korporacyjne / organizacyjne (prawa udziałowe)

– prawa majątkowe (prawa udziałowe)

Prawa osobiste – prawa przyznawane konkretnemu wspólnikowi. Są to takie prawa, które można przyznać na podstawie umowy. Np. uprawnienia do powołania 1 członka zarządu, do pełnienia określonej funkcji w spółce. W razie zbycia udziału nie przejdą na nabywcę. Trwają tak długo jak długo wspólnik jest udziałowcem w spółce. Często wykorzystywane w praktyce.

Prawa majątkowe:

– prawo do zysku

Art. 191 KSH – wspólnikowi przysługuje prawo do zysku proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Umowa spółki może przewidywać udziały uprzywilejowane co do zysku.

Art. 231 – zwyczajne zgromadzenie wspólników -> w pierwszej kolejności zatwierdzany bilans spółki (strata / zysk),  w drugiej kolejności uchwała -> uchwała o podziale zysku lub pokryciu strat (nie jest uchwałą to, kto ile otrzyma z zysku).

Umowa spółki może przewidywać, że zgromadzenie nie będzie miało kompetencji do decydowania co się dzieje z zyskiem -> musi wtedy przewidywać, co się będzie działo z wypracowanym zyskiem.

Roszczenie o wypłatę zysku -> podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty.

Komu przysługuje prawo do dywidendy? – tym, którzy byli w spółce w dniu podjęcia uchwały o wypłacie zysku (podziale dywidend).

Dzień dywidendy -> umowa spółki może dawać kompetencje zgromadzeniu do przesunięcia tego dnia – jednak maksymalnie 2 miesiące od przyjęcia uchwały o podziale dywidendy.

Dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez wspólników w uchwale. Jeżeli nie ma określonego dnia, to wtedy decyduje zarząd.

Uprawnienie wspólnika -> można dochodzić prawa na drodze sądowej.

Zaliczkowa wypłata dywidendy – dopuszczalna tylko wtedy, gdy jest przewidziana w umowie spółki. O dokonaniu zaliczkowej wypłaty decyduje zarząd.

Warunki:

– poprzedni rok obrotowy zamknął się zyskiem (w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym spółki, warunek zasadniczy)

– osiągnięcie zysków (posiadanie środków na wypłatę zaliczki, kwota, która może być przeznaczona na zaliczki, nie może być wyższa niż ½ zysku wypracowanego do końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne)

Wspólnikowi nie przysługuje prawo do domagania się zaliczki.

Nie powstaje roszczenie o wypłatę zaliczki. Zaliczka jest wypłacana wszystkim wspólnikom tak samo.

Uprzywilejowanie udziału co do zysku.

Ograniczona uprzywilejowana dywidenda -> nie więcej niż o połowę tego, co przypada na udziały zwykłe (górna granica uprzywilejowana).

Uprzywilejowanie co do dywidendy może również polegać na prawie do dywidendy wstecznej – art. 197. Ograniczenie -> maksymalnie 5 lat do tyłu.

Generalnie jest jeden termin wypłaty dywidend.

Art. 196 – w umowie spółki może być prawo pierwszeństwa w wypłacie dywidendy.

– prawo do wynagrodzenia za świadczenia niepieniężne

– prawo do zwrotu dopłat

– prawo do udziału w sumie polikwidacyjnej (rozwiązanie i likwidacja spółki)

Likwidacja spółki z o. o. ma charakter obligatoryjny.

Rozdział sumy polikwidacyjnej nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od otwarcia likwidacji (ogłoszenie o likwidacji). Proporcjonalny podział -> umowa spółki może przewidywać inaczej. Można uprzywilejować udziały co do sumy polikwidacyjnej -> nie ma ograniczenia co do uprzywilejowania. Można również ustalić pierwszeństwo w otrzymaniu części sumy polikwidacyjnej.

Prawo do udziału w podwyższonym kapitale zakładowym -> prawo wspólnika.

Podwyższenie kapitału zakładowego jako zmiana umowy spółki -> wymagana uchwała wspólników – większość 2/3 głosów, protokół notarialny.

Oświadczenia wspólników lub nowych wspólników o objęciu kapitału zakładowego.

Prawo pierwszeństwa wspólnika do objęcia nowych udziałów -> szansa wspólnika na zachowanie dotychczasowej pozycji w spółce. Umowa spółki może wyłączyć prawo pierwszeństwa.

Również uchwała o podwyższeniu kapitału może wyłączyć prawo pierwszeństwa.

Prawo pierwszeństwa – do miesiąca od wezwania wspólnika.

Jest to prawo, a nie obowiązek wspólnika!

Oświadczenie wspólnika o objęciu udziałów – forma aktu notarialnego. Wniesienie wkładu na pokrycie udziałów.

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki musi przewidywać maksymalną wysokość i maksymalny termin podwyższenia.

Bezwzględna większość głosów, bez protokołu notarialnego. Nie jest potrzebna forma aktu notarialnego do objęcia udziałów. Również tutaj występuje prawo pierwszeństwa.

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki (nie wymaga wkładu ze strony wspólników) -> udziały gratisowe, każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do nich, nie wymagają ich objęcia.

Poza prawami majątkowymi wspólnikom przysługują prawa korporacyjne. Służą one ochronie prawa do zysku.

Prawa korporacyjne:

– każdy wspólnik ma prawo wyrażania swojego zdania -> prawo głosu (zależy od udziałów)

– równa wartość nominalna – 1 udział -> 1 głos

– nierówna wartość nominalna – na pełne 10 zł udziału przypada 1 głos

– prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników. Wspólnik musi być powiadomiony o zgromadzeniu i ma prawo wziąć w nim udział (zawiadomieni wspólnicy, o których spółka wie); jeżeli wspólnik nie zostanie zawiadomiony, to przysługuje mu prawo do zaskarżenia wszystkich uchwał podjętych na tym zgromadzeniu; wspólnik może przyjść osobiście, ale też może wysłać pełnomocnika (nie ma tego w spółce akcyjnej)

– prawo indywidualnej kontroli spółki. Wspólnik może się domagać wyjaśnień od zarządu, przedstawienia dokumentów i ksiąg handlowych, zarząd ma prawo odmówić -> jeżeli istnieje obawa, że wspólnik wykorzysta informacje w sposób sprzeczny z interesami spółki; prawo to może być odebrane wspólnikowi w umowie spółki, jeżeli w spółce są organy kontrolne / nadzorcze.

Osoba lub osoby reprezentujące co najmniej 1/10 kapitału zakładowego (prawa mniejszości):

– uprawnienie do domagania się (żądania) zwołania zgromadzenia wspólników

– domaganie się postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad zgromadzenia

– wspólnikom nie przysługuje prawo do zwołania zgromadzenia wspólników (jeżeli zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie 2 tygodni od przedstawienia wniosku -> wspólnicy reprezentujący mniejszość mogą wystąpić do sądu rejestrowego o upoważnienie do zwołania zgromadzenia wspólników (upoważnienie sądowe) – sąd wyznacza przewodniczącego zgromadzenia wspólników, zgromadzenie decyduje o koszcie zwołania)

– mogą domagać się wyznaczenia biegłego rewidenta przed sądem rejestrowym, nie można wyłączyć tego prawa w umowie spółki, koszty rewizji ponoszą domagający się takiej kontroli, członkowie zarządu są zobowiązani do wydania lub okazania wszystkich dokumentów biegłemu rewidentowi, opinia -> do sądu rejestrowego -> do wspólników domagających się rewizji.

Jeżeli wykazano nieprawidłowości – niekorzystne działania, rażące naruszenie praw spółki lub umowy – domagający mogą ubiegać się o zwrot kosztów rewizji przez spółkę; opinia rewidenta powinna zostać odczytana na najbliższym zgromadzeniu wspólników.

Dwa rodzaje polepszenia sytuacji prawne

comments Możliwość komentowania Dwa rodzaje polepszenia sytuacji prawne została wyłączona
By , 20 maja 2011

Dwa rodzaje polepszenia sytuacji prawnej:

1) umowa może przyznawać konkretnemu wspólnikowi lub grupie wspólników uprawnienia osobiste

art. 159 – umowa może takie korzyści przyznawać.

Prawo do powoływania jednego członka zarządu, domagania się zwołania zgromadzenia wspólników

2) uprzywilejowanie udziałów

Uprzywilejowanie osobiste trwa tak długo, jak osoba jest wspólnikiem w spółce.

Uprzywilejowanie udziału jest związane z udziałem. Zbycie takiego udziału powoduje przejście uprzywilejowania na nabywcę.

Uprzywilejowanie udziałów może być wprowadzone przez umowę.

W KSH są 3 rodzaje takiego uprzywilejowania, może też być inny sposób:

1) co do głosu – 3 głosy na jeden udział (tylko w spółkach, w których kapitał zakładowy dzieli się na udziały o równej wartości nominalnej, istnieją granice tego uprzywilejowania)

2) co do udziału w zysku (zysk > połowy tego, co przypada na zwykły udział, istnieją granice tego uprzywilejowania – może być maksymalnie 1,5 tego, co przypada na jeden udział)

3) do podziału majątku

Art. 174 – przykładowe uprzywilejowania

Trzeba w umowie dokładnie określić, czego uprzywilejowanie dotyczy (na czym polega). Trzeba określić, o ile zysk na uprzywilejowane udziały przekracza zysk na normalne udziały (KSH wskazuje tylko max).

Uprzywilejowanie co do zysku może też polegać na wypłacie takiemu wspólnikowi zysku w pierwszej kolejności.

Prawo do wypłaty zaległego zysku (max 5 lat wstecz).

Zasada równego traktowania wspólników. W tych samych okolicznościach powinni być tak samo traktowani.

Przepisy końcowe, przejściowe -> art. 613 – wcześniejsze przepisy pozostają w mocy (Kodeks Handlowy) -> ochrona praw nabytych (może być we wcześniejszych umowach 5 głosów na 1 udział uprzywilejowany).

Udział – cząstka kapitału zakładowego.

Udział jako prawo podmiotowe, które przysługuje wspólnikowi w spółce.

Udział jako ogół praw i obowiązków.

Udział jako prawo podmiotowe ma charakter zbywalny -> wspólnik ma prawo go odsprzedać.

Wymagana jest zgoda na zbycie udziałów, do których przywiązany jest obowiązek do powtarzających się świadczeń niepieniężnych (art. 176).

Umowa spółki może przewidywać ograniczeni dotyczące zbywania udziałów. Wymagane jest uzyskanie zgody spółki na zbycie udziałów. Nie jest możliwe całkowite wyłączenie zbycia udziałów.

Zbycie udziałów następuje poprzez podpisanie umowy pomiędzy nabywcą i zbywcą. Jest możliwe zawarcie umowy darowizny lub zamiany. Mogą być wkładem do innej spółki. Forma pisemna z poświadczonymi notarialnie podpisami.

Skutki przeniesienia udziałów – z momentem zawarcia umowy o zbycie udziałów. W stosunku do spółki zbycie udziałów będzie miało skutek w momencie zawiadomienia spółki o zbyciu.

Zarząd dokonuje odpowiedniego wpisu do Księgi Udziałów.

Lista wspólników jest w aktach rejestrowych spółki.

Członkowie zarządu mają obowiązek dokonania zmian w liście wspólników.

W rejestrze są wspólnicy, którzy mają więcej niż 1/10 udziałów.

Umowa spółki może przewidywać ograniczenia -> najczęściej wymagana zgoda spółki, ale nie tylko, np. zbycie udziałów tylko członkom rodziny, osobom o określonym zawodzie.

Prawo pierwokupu na rzecz dotychczasowych wspólników.

KSH reguluje zgodę spółki. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to zgody udziela zarząd. Zarząd udziela zgody w formie pisemnej. Jeżeli nie ma zgody, to wspólnik może wystąpić z wnioskiem do sądu (muszą zajść ważne powody). W razie sporów -> sąd ustala cenę zbycia w takim przypadku. Sąd ustala termin zapłaty tej ceny. Zarząd może wskazać nabywcę (termin i cena wskazane przez sąd). Jeżeli cena nie zostanie zapłacona w terminie, wówczas wspólnik może zbyć udział kiedy chce, komu chce i za ile chce.

Generalnie w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku uzyskania zgody zarządu.

Udziały w spółce z o. o. są zbywalne.

Rejestracja spółki z o. o.

comments Możliwość komentowania Rejestracja spółki z o. o. została wyłączona
By , 20 maja 2011

Rejestracja spółki z o. o.:

– termin 6 miesięcy od zawarcia umowy spółki

– zarząd -> zgłoszenie do rejestru

Postępowanie na formularzach urzędowych.

Załączniki: umowa spółki, oświadczenie o wpłaceniu kapitału, wzory podpisów członków zarządu, lista wspólników + dodatkowe wymagane (np. niekaralność członków zarządu).

Sąd przeprowadza badanie formalne. Opłata (sprawdzenie) + ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W razie nieprawidłowości lub braków -> zwrot bez wzywania.

Można uzupełnić w terminie do 7 dni, przyjmuje się wówczas, że wniosek został złożony w pierwszym terminie.

Badanie merytoryczne -> materialne wniosku: badanie treści umowy. Braki w badaniu materialnym – sąd rejestrowy wyznacza spółce termin do uzupełnienia.

Wpis do rejestru -> 3-dniowy.

Z momentem rejestracji powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna.

Jeżeli spółka nie zostanie zarejestrowana do 6 miesięcy (lub nastąpi odmowa wpisu) -> umowa spółki ulega rozwiązaniu.

Spółka powinna niezwłocznie dokonać zwrotu wkładów i zaspokoić wierzycieli spółki. Jeżeli nie jest to możliwe, to przeprowadzana jest likwidacja -> likwidatorzy: zarząd, a jeśli go nie ma, to zgromadzenie wspólników lub sąd wyznacza likwidatora.

Termin 1-miesięczny na zgłaszanie wierzytelności do spółki.

W okresie gdy spółka w organizacji -> musi być w obrocie dodatek “w organizacji”.

Wartość nominalna udziałów -> wynika z kapitału zakładowego (umowa spółki), ważna dla zakresu praw wspólników.

Wartość księgowa brana jest pod uwagę szczególnie przy umorzeniu udziałów.

Art. 174 – równość.

Reprezentacja spółki z o. o. w organizacji

comments Możliwość komentowania Reprezentacja spółki z o. o. w organizacji została wyłączona
By , 20 maja 2011

Reprezentacja spółki z o. o. w organizacji:

(najczęściej po umowie od razu są powoływane władze spółki)

– wszyscy założyciele mogą wyznaczyć pełnomocnika

– zarząd (o ile już jest)

W jednoosobowych spółkach z o. o. w organizacji nie ma możliwości reprezentacji przez tego jedynego wspólnika.

Art. 13 – za zobowiązania spółki w organizacji odpowiada sama spółka oraz osobiście i solidarnie osoby, które w imieniu spółki działały.

Na etapie tworzenia spółki -> wspólnicy muszą wnieść wkłady -> całość środków na pokrycie kapitału przed rejestracją.

Załącznik do rejestracji (członkowie zarządu) – oświadczenie o wpłaceniu wkładu.

Art. 291 KSH – sankcje z tytułu fałszywego oświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego, za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają osobiście i solidarnie ze spółką majątkiem osobistym

Powołanie władz spółki z o. o.

comments Możliwość komentowania Powołanie władz spółki z o. o. została wyłączona
By , 20 maja 2011

Spółka jako osoba prawna musi być reprezentowana przez organy. Musi być zarząd. Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna -> fakultatywnie, chyba że KSH lub inne przepisy prawa to przewidują.

Spółka z o. o. w organizacji -> art. 11, 12, 13 KSH.

Przepisy przyznają takiej spółce podmiotowość prawną. Spółka w organizacji może nabywać prawa, może być podmiotem prawa, może zaciągać zobowiązania, zawrzeć umowę rachunku bankowego.

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

comments Możliwość komentowania Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została wyłączona
By , 20 maja 2011

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

-> musi być zawarta umowa spółki:

– spółka jednoosobowa – nie ma umowy, jest akt założycielski (jednostronna czynność prawna), tam gdzie jest mowa o umowie -> zastępowanie aktem założycielskim, forma aktu notarialnego

-> powołanie władz spółki

-> pokrycie kapitału zakładowego – wniesienie wkładów

-> rejestracja spółki w rejestrze sądowym

Minimalna treść umowy – art. 157:

– strony umowy – wspólnicy

– firma spółki – dowolnie (zasada wyłączności, niewprowadzania w błąd – przepisy KC) + dodatek obligatoryjny “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (w umowie i wpisie do rejestru – bez skrótu), skrót “sp. z o. o.” lub “spółka z o. o.”, dodatek podawany w języku polskim

– siedziba – miasto

– przedmiot działalności spółki – cel, dla którego spółka została stworzona -> przedmiot – konkretyzacja celu, to, na co wspólnicy w spółce zezwalają, wykonanie czynności spoza przedmiotu działalności nie wpływa na ważność tej czynności, rodzi to jednak odpowiedzialność odszkodowawczą

– kapitał zakładowy – minimum 5000 zł, suma udziałów w spółce, wspólnik obejmuje udziały za wkłady, kapitał zakładowy ¹ wkład (na pokrycie udziałów, a więc kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy to nie to samo co wkład, bo:

Kapitał zakładowy -> po stronie pasywów, jest stały

Wkład – po stronie aktywów

-> postępowanie konwokacyjne – sprzeciw wierzycieli wobec kapitału zakładowego

Art. 257 KSH – podwyższenie kapitału zakładowego, umowa spółki dopuszcza taką możliwość -> wtedy można -> trzeba określić kwotę i termin, kiedy może to nastąpić, nie ma wtedy konieczności zachowania wymogów formalnych, pokrycia kapitału zakładowego nie można rozdzielić między wspólników

Funkcja gwarancyjna kapitału zakładowego

Art. 189 KSH – nie wolno wspólnikom wypłacać żadnych środków z majątku spółki, jeżeli nie ma pokrycia kapitału zakładowego, w trakcie trwania spółki nie można zwrócić wspólnikom udziałów

-> kwota kapitału zakładowego nic nie mówi o wypłacalności spółki

Art. 233 – zarząd spółki ma obowiązek zwołać zgromadzenie wspólników -> wspólnicy mogą zdecydować o rozwiązaniu spółki -> nie ma pokrycia w kapitale zakładowym

Przesłanki upadłości -> zarząd spółki ma obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kapitał zakładowy dzieli się na udziały -> w umowie spółki trzeba określić strukturę udziałów, równa / nierówna wartość udziałów, równa wartość udziałów -> umowa spółki może przewidywać, że wspólnikowi będzie przysługiwał więcej niż jeden udział, przy nierównej wartości udziałów -> zawsze jeden udział.

Zbycie części udziałów:

– przy równej wartości nominalnej udziałów – nie można zbyć

– przy nierównej wartości udziałów – dopuszczalne, jeśli umowa to przewiduje

Udziały o równej wartości mogą być uprzywilejowane co do głosu. Standardowo 1 udział = 1 głos

Przy uprzywilejowaniu – maksymalnie 3 głosy na 1 udział.

Udziały o nierównej wartości -> na każde pełne 10 zł przypada 1 głos.

Minimalna wartość udziału wg KSH = 50 zł (przed rokiem 2009 było 500 zł)

I sposób:

X = 40000, Y = 60000

100000 – 10×10000

X – 4 udziały, Y – 6 udziałów

Można zbyć tylko po 10000 (nie można 5000)

II sposób:

Każdemu przysługuje jeden udział

X – 1 – 40000

Y – 1 – 60000

Można np. 5000 (o ile umowa to przewiduje)

Kwota 10 zł może w umowie być inna (można ustalić inaczej).

Wspólnicy decydują, czy kapitał zakładowy dzieli się na udziały o równej czy nierównej wartości.

Wkłady mogą być pieniężne i niepieniężne.

Wkłady niepieniężne = aporty.

W umowie spółki wymagane jest wskazanie wspólnika, który daje do spółki aport, co wnosi do spółki i jakie udziały otrzymuje w zamian.

Art. 14 KSH (definicja negatywna – co nie może być)

Przedmiotem aportu NIE mogą być:

– prawa o charakterze niezbywalnym

– praca i usługi świadczone na rzecz spółki

Przedmiotem aportu mogą być: (orzecznictwo)

– prawa zbywalne

– prawo, które da się wycenić, a jego wartość da się wpisać do bilansu

– prawo własności rzeczy (ruchomości i nieruchomości)

– użytkowanie wieczyste

– inne prawa majątkowe, np. o charakterze względnym – wierzytelności, które istnieją i które da się dochodzić w postępowaniu sądowym (nie są przedawnione)

– prawa na dobrach niematerialnych

– know-how (wiedza technologiczna o charakterze nieopatentowanym) – musi istnieć możliwość określenia wartości

– udziały i akcje w innych spółkach (struktury holdingowe)

– papiery wartościowe (m. in. obligacje)

Nie może być przedmiotem aportu weksel własny i czeki.

Przedmiot aportu – zorganizowany zespół majątkowy, np. przedsiębiorstwo. Ostrożnie dopuszcza się weksel trasowany.

Wspólnik, który obejmuje udział w spółce, musi dać wkłady, które są co najmniej równe wartości nominalnej wkładu.

Art. 154 paragraf 3 – nadwyżka na kapitał zapasowy.

Wycena aportów – KSH nie przewiduje szczególnej procedury, sami wspólnicy dokonują prawidłowej wyceny.

Zawyżenie/ Zaniżenie wartości aportu – art. 175:

– znacznie zawyżona wartość aportu – wspólnik dający wkład oraz członkowie zarządu odpowiadają za brakującą kwotę za zobowiązania spółki

– znacznie zaniżona – nadwyżka księgowana na kapitał zakładowy

Wady aportu – art. 14 paragraf 2 KSH – w przypadku ujawnienia się wady aportu wspólnik wnoszący ten wkład odpowie wobec spółki różnicą pomiędzy wartością aportu przyjętego w spółce a wartością aportu z wadą, nie odpowiada tutaj zarząd, tylko wspólnik.

Równość praw wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (zasada, nie oznacza ona, że wszystkim takie same prawa przysługują).

O pozycji wspólnika decyduje zaangażowanie kapitałowe (wartość udziałów).

Art. 14 – wada i nieprawidłowa wycena

Art. 175 – aporty wyceniają sami wspólnicy

Za zawyżoną cenę wspólnik i członkowie zarządu odpowiadają solidarnie.

Za zaniżoną wycenę kodeks nie przewiduje konsekwencji.

Art. 189 – wspólnik nie może domagać się zwrotu różnicy ani wydania większej liczby udziałów.

Utworzenie spółki z o. o.

comments Możliwość komentowania Utworzenie spółki z o. o. została wyłączona
By , 20 maja 2011

Utworzenie spółki z o. o.:

-> jednoosobowa spółka z o. o. nie może założyć jednoosobowej spółki z o. o.

Jednoosobowa spółka z o. o.:

– w spółce jednoosobowej jeden wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia, jakie przysługują zgromadzeniu wspólników

– art. 173 KSH – oświadczenie woli, wspólnicy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności -> w spółce jednoosobowej

– art. 210 KSH – jeżeli jedyny wspólnik = jedyny członek zarządu – forma aktu notarialnego w przypadku regulacji stosunków wspólników ze spółką (dokonanie czynności prawnej ze spółką – np. sprzedaż samochodu), kopia aktu notarialnego do akt rejestrowych, dopuszczenie możliwości dokonania czynności prawnych z samym sobą

– w spółce w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentacji spółki, jedyne co może zrobić to zgłosić spółkę do rejestru

Majątek spółki dla wspólnika jest majątkiem cudzym.

Od 2009 roku – kwota kapitału zakładowego 5000 zł (wcześniej 50 000 zł)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

comments Możliwość komentowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wyłączona
By , 20 maja 2011

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

– ma osobowość prawną

– sama odpowiada za swoje zobowiązania

– spółka odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania (bez ograniczeń) – nie tylko majątkiem teraźniejszym, ale i przyszłym

– wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki (wierzyciel nie może sięgać do majątku osobistego wspólnika)

– art. 299 KSH – za zobowiązania spółki subsydiarnie mogą odpowiadać członkowie zarządu (bezskuteczna egzekucja z majątku spółki i nie występują przesłanki zwalniające z tej odpowiedzialności)

– nie ma ograniczeń celu tej spółki (dopuszczalne cele niezarobkowe) (giełda, banki -> tylko forma spółki akcyjnej)

– może utworzyć każdy podmiot prawa (osoby fizyczne, prawne i niepełne osoby prawne)

Rozwiązanie i likwidacja spółki

comments Możliwość komentowania Rozwiązanie i likwidacja spółki została wyłączona
By , 20 maja 2011

Rozwiązanie i likwidacja spółki:

Art. 148 – przyczyny rozwiązania spółki.

Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia stosunku spółki. Komplementariusz może wypowiedzieć umowę tylko wówczas, gdy statut to przewiduje.

Zajście przyczyny rozwiązania -> wejście spółki w fazę likwidacji (likwidacja ma charakter obligatoryjny) -> na podstawie przepisów o likwidacji spółki akcyjnej.

2001 r. ß w Polsce zaczęła funkcjonować spółka komandytowo-akcyjna. Niezwykle rzadko spotykana również w Niemczech.

Branża kosmetyczna, samochodowa. Często firmy rodzinne.

Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych około 1000 spółek komandytowo-akcyjnych, wykorzystywane są głównie ze względu na przepisy podatkowe. Jest to spółka najbardziej opisywana w doktrynie.

OfficeFolders theme by Themocracy