Mostbet to bukmacher i kasyno internetowe z siedzibą w Polsce, oferujący szeroką gamę gier kasynowych online i zakładów sportowych. Firma zapewnia wysoką jakość usług, różne bonusy i oferty, darmowe zakłady, darmowe spiny, a także szybką wypłatę wygranych i wygodne sposoby uzupełnienia konta. Możesz także dołączyć do platformy i uzyskać dostęp do najlepszych gier i zakładów w naszej wygodnej aplikacji mobilnej!

Posts tagged: sąd

Dwa rodzaje polepszenia sytuacji prawne

comments Możliwość komentowania Dwa rodzaje polepszenia sytuacji prawne została wyłączona
By , 20 maja 2011

Dwa rodzaje polepszenia sytuacji prawnej:

1) umowa może przyznawać konkretnemu wspólnikowi lub grupie wspólników uprawnienia osobiste

art. 159 – umowa może takie korzyści przyznawać.

Prawo do powoływania jednego członka zarządu, domagania się zwołania zgromadzenia wspólników

2) uprzywilejowanie udziałów

Uprzywilejowanie osobiste trwa tak długo, jak osoba jest wspólnikiem w spółce.

Uprzywilejowanie udziału jest związane z udziałem. Zbycie takiego udziału powoduje przejście uprzywilejowania na nabywcę.

Uprzywilejowanie udziałów może być wprowadzone przez umowę.

W KSH są 3 rodzaje takiego uprzywilejowania, może też być inny sposób:

1) co do głosu – 3 głosy na jeden udział (tylko w spółkach, w których kapitał zakładowy dzieli się na udziały o równej wartości nominalnej, istnieją granice tego uprzywilejowania)

2) co do udziału w zysku (zysk > połowy tego, co przypada na zwykły udział, istnieją granice tego uprzywilejowania – może być maksymalnie 1,5 tego, co przypada na jeden udział)

3) do podziału majątku

Art. 174 – przykładowe uprzywilejowania

Trzeba w umowie dokładnie określić, czego uprzywilejowanie dotyczy (na czym polega). Trzeba określić, o ile zysk na uprzywilejowane udziały przekracza zysk na normalne udziały (KSH wskazuje tylko max).

Uprzywilejowanie co do zysku może też polegać na wypłacie takiemu wspólnikowi zysku w pierwszej kolejności.

Prawo do wypłaty zaległego zysku (max 5 lat wstecz).

Zasada równego traktowania wspólników. W tych samych okolicznościach powinni być tak samo traktowani.

Przepisy końcowe, przejściowe -> art. 613 – wcześniejsze przepisy pozostają w mocy (Kodeks Handlowy) -> ochrona praw nabytych (może być we wcześniejszych umowach 5 głosów na 1 udział uprzywilejowany).

Udział – cząstka kapitału zakładowego.

Udział jako prawo podmiotowe, które przysługuje wspólnikowi w spółce.

Udział jako ogół praw i obowiązków.

Udział jako prawo podmiotowe ma charakter zbywalny -> wspólnik ma prawo go odsprzedać.

Wymagana jest zgoda na zbycie udziałów, do których przywiązany jest obowiązek do powtarzających się świadczeń niepieniężnych (art. 176).

Umowa spółki może przewidywać ograniczeni dotyczące zbywania udziałów. Wymagane jest uzyskanie zgody spółki na zbycie udziałów. Nie jest możliwe całkowite wyłączenie zbycia udziałów.

Zbycie udziałów następuje poprzez podpisanie umowy pomiędzy nabywcą i zbywcą. Jest możliwe zawarcie umowy darowizny lub zamiany. Mogą być wkładem do innej spółki. Forma pisemna z poświadczonymi notarialnie podpisami.

Skutki przeniesienia udziałów – z momentem zawarcia umowy o zbycie udziałów. W stosunku do spółki zbycie udziałów będzie miało skutek w momencie zawiadomienia spółki o zbyciu.

Zarząd dokonuje odpowiedniego wpisu do Księgi Udziałów.

Lista wspólników jest w aktach rejestrowych spółki.

Członkowie zarządu mają obowiązek dokonania zmian w liście wspólników.

W rejestrze są wspólnicy, którzy mają więcej niż 1/10 udziałów.

Umowa spółki może przewidywać ograniczenia -> najczęściej wymagana zgoda spółki, ale nie tylko, np. zbycie udziałów tylko członkom rodziny, osobom o określonym zawodzie.

Prawo pierwokupu na rzecz dotychczasowych wspólników.

KSH reguluje zgodę spółki. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to zgody udziela zarząd. Zarząd udziela zgody w formie pisemnej. Jeżeli nie ma zgody, to wspólnik może wystąpić z wnioskiem do sądu (muszą zajść ważne powody). W razie sporów -> sąd ustala cenę zbycia w takim przypadku. Sąd ustala termin zapłaty tej ceny. Zarząd może wskazać nabywcę (termin i cena wskazane przez sąd). Jeżeli cena nie zostanie zapłacona w terminie, wówczas wspólnik może zbyć udział kiedy chce, komu chce i za ile chce.

Generalnie w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku uzyskania zgody zarządu.

Udziały w spółce z o. o. są zbywalne.

Rejestracja spółki z o. o.

comments Możliwość komentowania Rejestracja spółki z o. o. została wyłączona
By , 20 maja 2011

Rejestracja spółki z o. o.:

– termin 6 miesięcy od zawarcia umowy spółki

– zarząd -> zgłoszenie do rejestru

Postępowanie na formularzach urzędowych.

Załączniki: umowa spółki, oświadczenie o wpłaceniu kapitału, wzory podpisów członków zarządu, lista wspólników + dodatkowe wymagane (np. niekaralność członków zarządu).

Sąd przeprowadza badanie formalne. Opłata (sprawdzenie) + ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W razie nieprawidłowości lub braków -> zwrot bez wzywania.

Można uzupełnić w terminie do 7 dni, przyjmuje się wówczas, że wniosek został złożony w pierwszym terminie.

Badanie merytoryczne -> materialne wniosku: badanie treści umowy. Braki w badaniu materialnym – sąd rejestrowy wyznacza spółce termin do uzupełnienia.

Wpis do rejestru -> 3-dniowy.

Z momentem rejestracji powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna.

Jeżeli spółka nie zostanie zarejestrowana do 6 miesięcy (lub nastąpi odmowa wpisu) -> umowa spółki ulega rozwiązaniu.

Spółka powinna niezwłocznie dokonać zwrotu wkładów i zaspokoić wierzycieli spółki. Jeżeli nie jest to możliwe, to przeprowadzana jest likwidacja -> likwidatorzy: zarząd, a jeśli go nie ma, to zgromadzenie wspólników lub sąd wyznacza likwidatora.

Termin 1-miesięczny na zgłaszanie wierzytelności do spółki.

W okresie gdy spółka w organizacji -> musi być w obrocie dodatek “w organizacji”.

Wartość nominalna udziałów -> wynika z kapitału zakładowego (umowa spółki), ważna dla zakresu praw wspólników.

Wartość księgowa brana jest pod uwagę szczególnie przy umorzeniu udziałów.

Art. 174 – równość.

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

comments Możliwość komentowania Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została wyłączona
By , 20 maja 2011

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

-> musi być zawarta umowa spółki:

– spółka jednoosobowa – nie ma umowy, jest akt założycielski (jednostronna czynność prawna), tam gdzie jest mowa o umowie -> zastępowanie aktem założycielskim, forma aktu notarialnego

-> powołanie władz spółki

-> pokrycie kapitału zakładowego – wniesienie wkładów

-> rejestracja spółki w rejestrze sądowym

Minimalna treść umowy – art. 157:

– strony umowy – wspólnicy

– firma spółki – dowolnie (zasada wyłączności, niewprowadzania w błąd – przepisy KC) + dodatek obligatoryjny “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (w umowie i wpisie do rejestru – bez skrótu), skrót “sp. z o. o.” lub “spółka z o. o.”, dodatek podawany w języku polskim

– siedziba – miasto

– przedmiot działalności spółki – cel, dla którego spółka została stworzona -> przedmiot – konkretyzacja celu, to, na co wspólnicy w spółce zezwalają, wykonanie czynności spoza przedmiotu działalności nie wpływa na ważność tej czynności, rodzi to jednak odpowiedzialność odszkodowawczą

– kapitał zakładowy – minimum 5000 zł, suma udziałów w spółce, wspólnik obejmuje udziały za wkłady, kapitał zakładowy ¹ wkład (na pokrycie udziałów, a więc kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy to nie to samo co wkład, bo:

Kapitał zakładowy -> po stronie pasywów, jest stały

Wkład – po stronie aktywów

-> postępowanie konwokacyjne – sprzeciw wierzycieli wobec kapitału zakładowego

Art. 257 KSH – podwyższenie kapitału zakładowego, umowa spółki dopuszcza taką możliwość -> wtedy można -> trzeba określić kwotę i termin, kiedy może to nastąpić, nie ma wtedy konieczności zachowania wymogów formalnych, pokrycia kapitału zakładowego nie można rozdzielić między wspólników

Funkcja gwarancyjna kapitału zakładowego

Art. 189 KSH – nie wolno wspólnikom wypłacać żadnych środków z majątku spółki, jeżeli nie ma pokrycia kapitału zakładowego, w trakcie trwania spółki nie można zwrócić wspólnikom udziałów

-> kwota kapitału zakładowego nic nie mówi o wypłacalności spółki

Art. 233 – zarząd spółki ma obowiązek zwołać zgromadzenie wspólników -> wspólnicy mogą zdecydować o rozwiązaniu spółki -> nie ma pokrycia w kapitale zakładowym

Przesłanki upadłości -> zarząd spółki ma obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kapitał zakładowy dzieli się na udziały -> w umowie spółki trzeba określić strukturę udziałów, równa / nierówna wartość udziałów, równa wartość udziałów -> umowa spółki może przewidywać, że wspólnikowi będzie przysługiwał więcej niż jeden udział, przy nierównej wartości udziałów -> zawsze jeden udział.

Zbycie części udziałów:

– przy równej wartości nominalnej udziałów – nie można zbyć

– przy nierównej wartości udziałów – dopuszczalne, jeśli umowa to przewiduje

Udziały o równej wartości mogą być uprzywilejowane co do głosu. Standardowo 1 udział = 1 głos

Przy uprzywilejowaniu – maksymalnie 3 głosy na 1 udział.

Udziały o nierównej wartości -> na każde pełne 10 zł przypada 1 głos.

Minimalna wartość udziału wg KSH = 50 zł (przed rokiem 2009 było 500 zł)

I sposób:

X = 40000, Y = 60000

100000 – 10×10000

X – 4 udziały, Y – 6 udziałów

Można zbyć tylko po 10000 (nie można 5000)

II sposób:

Każdemu przysługuje jeden udział

X – 1 – 40000

Y – 1 – 60000

Można np. 5000 (o ile umowa to przewiduje)

Kwota 10 zł może w umowie być inna (można ustalić inaczej).

Wspólnicy decydują, czy kapitał zakładowy dzieli się na udziały o równej czy nierównej wartości.

Wkłady mogą być pieniężne i niepieniężne.

Wkłady niepieniężne = aporty.

W umowie spółki wymagane jest wskazanie wspólnika, który daje do spółki aport, co wnosi do spółki i jakie udziały otrzymuje w zamian.

Art. 14 KSH (definicja negatywna – co nie może być)

Przedmiotem aportu NIE mogą być:

– prawa o charakterze niezbywalnym

– praca i usługi świadczone na rzecz spółki

Przedmiotem aportu mogą być: (orzecznictwo)

– prawa zbywalne

– prawo, które da się wycenić, a jego wartość da się wpisać do bilansu

– prawo własności rzeczy (ruchomości i nieruchomości)

– użytkowanie wieczyste

– inne prawa majątkowe, np. o charakterze względnym – wierzytelności, które istnieją i które da się dochodzić w postępowaniu sądowym (nie są przedawnione)

– prawa na dobrach niematerialnych

– know-how (wiedza technologiczna o charakterze nieopatentowanym) – musi istnieć możliwość określenia wartości

– udziały i akcje w innych spółkach (struktury holdingowe)

– papiery wartościowe (m. in. obligacje)

Nie może być przedmiotem aportu weksel własny i czeki.

Przedmiot aportu – zorganizowany zespół majątkowy, np. przedsiębiorstwo. Ostrożnie dopuszcza się weksel trasowany.

Wspólnik, który obejmuje udział w spółce, musi dać wkłady, które są co najmniej równe wartości nominalnej wkładu.

Art. 154 paragraf 3 – nadwyżka na kapitał zapasowy.

Wycena aportów – KSH nie przewiduje szczególnej procedury, sami wspólnicy dokonują prawidłowej wyceny.

Zawyżenie/ Zaniżenie wartości aportu – art. 175:

– znacznie zawyżona wartość aportu – wspólnik dający wkład oraz członkowie zarządu odpowiadają za brakującą kwotę za zobowiązania spółki

– znacznie zaniżona – nadwyżka księgowana na kapitał zakładowy

Wady aportu – art. 14 paragraf 2 KSH – w przypadku ujawnienia się wady aportu wspólnik wnoszący ten wkład odpowie wobec spółki różnicą pomiędzy wartością aportu przyjętego w spółce a wartością aportu z wadą, nie odpowiada tutaj zarząd, tylko wspólnik.

Równość praw wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (zasada, nie oznacza ona, że wszystkim takie same prawa przysługują).

O pozycji wspólnika decyduje zaangażowanie kapitałowe (wartość udziałów).

Art. 14 – wada i nieprawidłowa wycena

Art. 175 – aporty wyceniają sami wspólnicy

Za zawyżoną cenę wspólnik i członkowie zarządu odpowiadają solidarnie.

Za zaniżoną wycenę kodeks nie przewiduje konsekwencji.

Art. 189 – wspólnik nie może domagać się zwrotu różnicy ani wydania większej liczby udziałów.

Zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

comments Możliwość komentowania Zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej została wyłączona
By , 20 maja 2011

Zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej:

Decydująca rola -> komplementariusze

Komplementariusze reprezentują spółkę na zewnątrz.

Akcjonariusze mogą reprezentować spółkę tylko jako jej prokurenci lub pełnomocnicy.

Prowadzenie spraw spółki:

– akcjonariusze wyrażają swoje zdanie poprzez oddanie głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy; akcjonariusze, którym przysługuje prawo głosu, wpływają na prowadzenie spraw spółki

– w najważniejszych sprawach spółki – uchwały zapadają w ten sposób, że najpierw głosują akcjonariusze, a później komplementariusze wyrażają (lub nie) zgodę na taką uchwałę

Art. 146 paragraf 2 – sprawy, które wymagają zgody wszystkich komplementariuszy, wszyscy muszą się zgodzić. Paragraf 3 – większością głosów, już nie jednomyślnie.
Ostateczne zdanie co do najważniejszych spraw należy do komplementariuszy.

Zgoda wszystkich:

– prowadzenie reprezentacji lub prowadzenia spraw komplementariuszom

– podział zysku za rok obrotowy

– zbycie i wydzierżawienie spółki

– zbycie nieruchomości spółki

– podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego

– emisja obligacji

– połączenie i przekształcenie spółki

– zmiana statutu

– rozwiązanie spółki

– inne czynności przewidziane w przepisach prawnych

Komplementariusze, którzy objęli akcje -> mogą wykonywać prawo głosu; akcje im przypadające -> dają jeden głos.

Wszystkie sprawy, które nie zostały przekazane do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy, będą sprawami, o których samodzielnie decydują komplementariusze. Sposób podejmowania decyzji może być określony przez samych komplementariuszy, a jeżeli nie, to zastosowanie znajdą przepisy o spółkach jawnych.

Może wystąpić organ nadzoru, kontroli -> Rada Nadzorcza, organ o charakterze fakultatywnym. Jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób, wtedy konieczne jest ustanowienie Rady Nadzorczej.

Członkami Rady Nadzorczej mogą być akcjonariusze, co do zasady członkiem Rady Nadzorczej nie może być komplementariusz.

Wyjątkowo komplementariusz może być członkiem Rady Nadzorczej, jeżeli jest pozbawiony praw prowadzenia spraw spółki i reprezentacji.

Członków Rady Nadzorczej powołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy w drodze uchwały. Jeżeli komplementariusz jest jednocześnie akcjonariuszem, to nie może on głosować przy wyborze członków Rady Nadzorczej (chyba, że ten komplementariusz jest pozbawiony prawa reprezentacji i prowadzenia spraw spółki). W sprawach nieuregulowanych – Rada Nadzorcza w spółkach akcyjnych (przepisy).

Rada Nadzorcza reprezentuje spółkę w umowach pomiędzy spółką a komplementariuszami (np. umowa o pracę, umowa o zarządzanie). Jeżeli nie ma Rady Nadzorczej, wówczas spółkę reprezentuje pełnomocnik.

Rozwiązanie i likwidacja spółki

comments Możliwość komentowania Rozwiązanie i likwidacja spółki została wyłączona
By , 20 maja 2011

Rozwiązanie i likwidacja spółki -> zasady takie jak przy spółce jawnej.

Śmierć komandytariusza -> nie jest przyczyną rozwiązania spółki. Na miejsce zmarłego wchodzą jego spadkobiercy. Może pojawić się kilku spadkobierców -> wspólnik zbiorowy. Spadkobiercy powinni wskazać jednego, który będzie wykonywał prawa. Podział pomiędzy spadkobierców -> muszą wyrazić zgodę pozostali wspólnicy.

Spółka osobowa, dwa rodzaje wspólników, szczególne ograniczenia dotyczące wkładów, inna odpowiedzialność (ważny artykuł 112), kto ma prawo do reprezentacji i prowadzenia spraw spółki komandytowej bez ograniczeń -> pełnomocnictwo bez ujawnienia i nazwisko w firmie spółki komandytowej.

Spółka komandytowa nie jest szczególnie popularna i często wykorzystywana.

Forma inwestycji w spółkę osobową z ograniczeniem odpowiedzialności majątkowej.

Była wykorzystywana w procesach prywatyzacyjnych ze względów podatkowych.

Stosunki wewnętrzne

comments Możliwość komentowania Stosunki wewnętrzne została wyłączona
By , 20 maja 2011

Komandytariusz co do zasady nie prowadzi spraw spółki i nie reprezentuje spółki. Umowa spółki może przewidywać pełne prawo prowadzenia spraw spółki dla komandytariusza.

Nie ma możliwości przyznania mu prawa reprezentacji (może ewentualnie otrzymać pełnomocnictwo lub prokurę).

Art. 120 – Komandytariuszowi przysługuje prawo do informacji. Prawo do kontroli (mniejsze i węższe prawo niż wspólnikom spółki jawnej czy komplementariuszom).

Komandytariusz -> odpis sprawozdania finansowego rocznego, może przeglądać dokumenty celem sprawdzenia rzetelności owego bilansu. Jeżeli komplementariusze odmawiają tego prawa, to komandytariusz może zwrócić się z wnioskiem do sądu rejestrowego -> sąd może zarządzić udostępnienie sprawozdania finansowego i dopuszczenie komandytariusza do ksiąg i dokumentów handlowych.

Jeżeli komandytariuszowi przysługuje prawo do prowadzenia spraw spółki i jeżeli komandytariusz zbywa swój udział w spółce (art. 10), to na nabywcę nie przechodzi prawo do prowadzenia spraw spółki.

Wpis spółki do rejestru sądowego

comments Możliwość komentowania Wpis spółki do rejestru sądowego została wyłączona
By , 20 maja 2011

Siedmiodniowy termin – przepisy ustawy o KRS. Wpis ma charakter konstytutywny.

Kwestia odpowiedzialności.

Prawa i obowiązki komplementariuszy -> art. 103, odesłanie do przepisów o spółce jawnej.

Odpowiedzialność komandytariuszy co do zasady -> odpowiedzialność solidarna i osobista. Art. 111 – modyfikacja odpowiedzialności.

Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki.

Suma komandytowa = 100 000,-

1) wkład komandytariusza = 100 000,-

Rzeczywiście wniesiony, komandytariusz nie ponosi w tej sytuacji odpowiedzialności majątkiem osobistym.

2) wkład umówiony = 100 000,-

Wkład realnie wniesiony = 0,-

Wierzyciel może egzekwować kwotę 100 000,- z majątku komandytariusza.

3) wkład umówiony = 100 000,-

Wkład realnie wniesiony = 40 000,-

Odpowiedzialność z majątku osobistego = 60 000,-

Ujawnienie w KRS wkładu umówionego i realnie wniesionego oraz sumy komandytowej.

Komandytariusza zwalnia z osobistej odpowiedzialności realne wniesienie wkładu. Jeżeli realnie wniesiony wkład jest równy lub większy od sumy komandytowej, komandytariusz nie odpowiada majątkiem osobistym.

Jeżeli w trakcie stosunku spółki nastąpi jakikolwiek zwrot wkładu komandytariusza, następuje przywrócenie odpowiedzialności komandytariusza.

art. 112 – majątek spółki uszczuplony o stratę, przychody -> w pierwszej kolejności trzeba uzupełnić wkłady w pierwotnej wysokości. Gdyby spółka dokonała wypłaty na rzecz komandytariusza tytułem zysku przed uzupełnieniem wkładu do pierwotnej wysokości -> wypłatę traktuje się jako zwrot wkładu. Przywrócenie odpowiedzialności osobistej komandytariusza w wysokości zwrotu.

Obniżenie sumy komandytowej wymaga zmiany umowy spółki. Zmiana skutkuje wobec wierzycieli od momentu wpisu do KRS.

Wierzyciele nie muszą wyrażać zgody na obniżenie sumy komandytowej. Nie ma to obniżenie znaczenia dla wierzytelności powstałych przed wpisem obniżenia do KRS.

Komandytariusz, który przystępuje do spółki już istniejącej, odpowiada także za te zobowiązania, które powstały przed jego przystąpieniem do spółki.

Zawarcie umowy spółki komandytowej z przedsiębiorcą, który prowadzi przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na własny rachunek – komandytariusz odpowiada za zobowiązania tego przedsiębiorstwa powstałe przed wpisem.

Komplementariusze i komandytariusze mogą zbywać swoje uczestnictwo w spółce, jeżeli pozostali wspólnicy wyrażą na to zgodę -> art. 10 KSH – przepis ogólny.

Zmiana statusu komandytariusza na status komplementariusza możliwa jest tylko wtedy, gdy umowa spółki dopuszcza przyjęcie nowego komplementariusza do spółki, zgadzają się na zmianę statusu wszyscy wspólnicy. Jednak zawsze musi być co najmniej jeden komplementariusz i co najmniej jeden komandytariusz.

Spółka komandytowa

comments Możliwość komentowania Spółka komandytowa została wyłączona
By , 20 maja 2011

Art. 104 KSH – spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo, występują dwa rodzaje wspólników:

– komplementariusze – ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki solidarnie, bez żadnych ograniczeń, odpowiadają subsydiarnie, odpowiedzialność jak w spółce jawnej

– komandytariusze – ponoszą odpowiedzialność w sposób szczególny, odpowiedzialność ograniczona do wysokości sumy komandytowej

Zróżnicowanie pozycji wspólników w spółce.

Komplementariusze mają pełne prawo decydowania o sprawach spółki i reprezentacji spółki na zewnątrz.

Komandytariusze, co do zasady nie mają ani prawa ani obowiązku w zakresie prowadzenia spraw spółki.

Przepis dyspozycyjny – wymagana zgoda komandytariusza na czynności przekraczające zakres zwykłych czynności.

Komandytariusz pełni rolę bierną.

Spółkę komandytową mogą zakładać osoby fizyczne, osoby prawne, ułomne osoby prawne (bez ograniczeń). Musi być co najmniej jeden komplementariusz i co najmniej jeden komandytariusz.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne mogą być komplementariuszami, a komandytariuszem jest wspólnik lub akcjonariusze komplementariusza.

Założenie spółki komandytowej -> zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego.

Art. 105 – minimalna treść umowy:

– firma spółki komandytowej

Art. 104 – firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko lub firmę co najmniej jednego komplementariusza oraz dodatek wskazujący na formę; jeżeli osoba prawna jest komplementariuszem -> firma występuje w nazwie spółki komandytowej

Nie można umieścić nazwiska komandytariusza lub nazwy firmy komandytariusza, jeżeli jest to osoba prawna. Jeśliby się tak stało, to KSH przewiduje, że taki komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez żadnych ograniczeń.

Skrót “sp. k.” – KSH pozwala używać tego skrótu w obrocie (zamówienia, faktury)

– siedziba firmy

– przedmiot działalności spółki – konkretyzacja celu

– oznaczenie wkładów i ich wartości; szczególna regulacja, jeżeli chodzi o wkłady komandytariuszy -> art. 107 paragraf 2 – wniesienie pracy i usług możliwe jest tylko wtedy, kiedy pozostała wartość wkładów jest równa lub wyższa od sumy komandytowej; nie mogą być przedmiotem wkładu komandytariusza udziały lub akcje w spółce, która ma status komplementariusza w tej samej spółce (art. 107 paragraf 3)

Wkłady komplementariuszy – przepisy o spółce jawnej, mogą być praca i usługi na rzecz spółki jawnej

Termin wniesienia wkładu precyzuje umowa spółki;

Wkład umówiony – wkład, do którego wspólnik się zobowiązuje w umowie.

Wkład rzeczywiście wniesiony do spółki;

Komandytariusz -> suma komandytowa, trzeba określić w umowie, górna granica odpowiedzialności komandytariusza, KSH nie wprowadza żadnej kwoty minimalnej ani maksymalnej, suma komandytowa to nie to samo co wkład wspólnika!, suma komandytowa może być różna dla każdego z komandytariuszy

Reszta elementów w umowie -> wspólnicy sami ustalają, nie muszą ich wpisywać do umowy.

Komandytariusz -> wkład o charakterze niepieniężnym -> w umowie trzeba określić przedmiot i wartość tego aportu

Odpowiedzialność spółki partnerskiej i odpowiedzialność partnerów

comments Możliwość komentowania Odpowiedzialność spółki partnerskiej i odpowiedzialność partnerów została wyłączona
By , 20 maja 2011

Zobowiązania spółki można podzielić na dwie grupy:

1. Zobowiązania niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu, zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (wynagrodzenia pracowników, czynsz za lokal, energia elektryczna, meble)

2. Zobowiązania związane z wykonywaniem wolnego zawodu

Za jedne i drugie w pierwszej kolejności odpowiada spółka.

Za zobowiązania 1 odpowiadają spółka (w pierwszej kolejności) i partnerzy (tak jak w spółkach jawnych).

Za zobowiązania 2 w pierwszej kolejności odpowiada spółka.

Ograniczenie odpowiedzialności – odpowiada tylko ten partner, który daną sprawę prowadził albo nadzorował pracownika wykonującego daną czynność. Nie odpowiada za to zobowiązanie partner, który danej sprawy nie prowadził.

Pozywa się spółkę i pozywa się tego partnera, o którym wiemy, że popełnił szkodę. Jeżeli nie wiemy, kto popełnił, to pozywamy wszystkich – w trakcie procesu nastąpi wskazanie, kto popełnił błąd. Jeżeli nie da się wskazać winnego partnera w procesie -> odpowiedzialność dzielona jest na wszystkich.

Partner ponosi też odpowiedzialność za osoby trzecie wykonujące czynność związaną z wykonywaniem wolnego zawodu.

Odpowiedzialność ponosi spółka i osoba (partner), która nadzorowała.

Zatrudniony w spółce – nie musi być stosunek pracy, wystarczy umowa cywilnoprawna.

Umowa spółki może przewidywać, że jeden lub kilku partnerów będzie ponosić odpowiedzialność tak jak wspólnicy spółki jawnej.

Dwa modele funkcjonowania spółki partnerskiej:

– prowadzenie spraw spółki i reprezentacja na zewnątrz -> partnerzy

Model właściwy spółkom osobowym (można wyłączyć jakiegoś wspólnika od prowadzenia spraw spółki i/lub od reprezentacji)

Model właściwy dla spółek kapitałowych

– decyzja o powołaniu do spółki zarządu

– nie ma wymogu, aby członkami zarządu byli partnerzy

– powołanie zarządu tylko jeśli umowa to przewiduje

Art. 97 – odesłanie do przepisów o zarządzie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W zarządzie mogą być osoby, które nie mają uprawnień do wykonywani wolnego zawodu.

Zarząd prowadzi sprawy i reprezentuje spółkę na zewnątrz. W umowie spółki partnerskiej należy wskazać te sprawy, które wymagają uchwały partnerów (w przypadku istnienia zarządu).

Mandaty i kadencja członków zarządu -> uregulowane w umowie spółki.

Model osobowy spółki -> Pozbawienie partnera prawa reprezentacji spółki może nastąpić uchwałą wspólników -> ¾ większość, obecność 2/3 ogólnej liczby partnerów. Można też w drodze postępowania sądowego.

Powstanie spółki partnerskiej

comments Możliwość komentowania Powstanie spółki partnerskiej została wyłączona
By , 20 maja 2011

Umowa spółki partnerskiej -> w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wcześniej -> akt notarialny.

Umowa powinna zawierać:

– określenie firmy

Art. 90 – nazwisko co najmniej jednego z partnerów, zawód lub wolne zawody wykonywane w ramach spółki + określenie formy prawnej (spółka partnerska) + dodatek “i partner”, “i partnerzy”, “spółka partnerska”.

Wszystkie nazwy zawodów wykonywanych w ramach danej spółki muszą się znaleźć w nazwie.

– określenie siedziby

Siedziba spółki – wskazanie właściwego sądu rejestrowego

– przedmiot działalności spółki

Wykonywanie wolnego zawodu.

Wolne zawody -> ustawy korporacyjne określaj a sposób wykonywania wolnych zawodów.

Radcowie prawni i adwokaci nie mogą się łączyć w spółki partnerskie z innymi wolnymi zawodami.

Podobnie lekarze (tylko z lekarzami dentystami).

– określenie wkładów oraz ich wartości

Nie ma wymogów kapitałowych, wspólnicy sami decydują, można wnosić pracę i usługi świadczone na rzecz spółki.

– wskazanie, który partner będzie wykonywał jaki wolny zawód

Jeżeli jeden zawód to ogólne określenie, jeżeli więcej -> to przy każdym nazwisku)

– istnieje możliwość rozszerzenia odpowiedzialności spółki (musi to być określone w umowie)

– jeżeli wspólnicy chcą wprowadzić zarząd, to muszą to określić w umowie spółki

Powstanie spółki wymaga jej wpisu do rejestru. Nie ma wskazanego terminu. Przyjmuje się  termin 7 dni na zgłoszenie spółki do rejestru. Konieczne jest wykazanie, że wspólnicy mają prawo do wykonywania wolnego zawodu -> najczęściej zaświadczenie o wpisie na listę.

Wpis ma charakter konstytutywny.

W zakresie nieuregulowanym -> przepisy spółki jawnej art. 8-10 ß artykuły ogólne też mją zastosowanie do spółki partnerskiej.

OfficeFolders theme by Themocracy