Mostbet to bukmacher i kasyno internetowe z siedzibą w Polsce, oferujący szeroką gamę gier kasynowych online i zakładów sportowych. Firma zapewnia wysoką jakość usług, różne bonusy i oferty, darmowe zakłady, darmowe spiny, a także szybką wypłatę wygranych i wygodne sposoby uzupełnienia konta. Możesz także dołączyć do platformy i uzyskać dostęp do najlepszych gier i zakładów w naszej wygodnej aplikacji mobilnej!

Posts tagged: spółka jawna

Reprezentacja spółki

comments Możliwość komentowania Reprezentacja spółki została wyłączona
By , 20 maja 2011

Komplementariusze mają prawo reprezentacji spółki komandytowej na zewnątrz. Komandytariusze takiego prawa nie mają. Komplementariuszowi można takie prawo odebrać (ale musi być jeszcze co najmniej jeden komplementariusz). Kodeks dopuszcza możliwość udzielenia komandytariuszowi pełnomocnictwa do reprezentowania spółki. Możliwe jest również udzielenie prokury komandytariuszowi. Art. 118 paragraf 2 – komandytariusz ma ujawnić drugiej stronie, że występuje jako pełnomocnik lub prokurent. Jeżeli nie ujawnia pełnomocnictwa, to ponosi odpowiedzialność jako komplementariusz z tytułu tej czynności prawnej.

Wpis spółki do rejestru sądowego

comments Możliwość komentowania Wpis spółki do rejestru sądowego została wyłączona
By , 20 maja 2011

Siedmiodniowy termin – przepisy ustawy o KRS. Wpis ma charakter konstytutywny.

Kwestia odpowiedzialności.

Prawa i obowiązki komplementariuszy -> art. 103, odesłanie do przepisów o spółce jawnej.

Odpowiedzialność komandytariuszy co do zasady -> odpowiedzialność solidarna i osobista. Art. 111 – modyfikacja odpowiedzialności.

Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki.

Suma komandytowa = 100 000,-

1) wkład komandytariusza = 100 000,-

Rzeczywiście wniesiony, komandytariusz nie ponosi w tej sytuacji odpowiedzialności majątkiem osobistym.

2) wkład umówiony = 100 000,-

Wkład realnie wniesiony = 0,-

Wierzyciel może egzekwować kwotę 100 000,- z majątku komandytariusza.

3) wkład umówiony = 100 000,-

Wkład realnie wniesiony = 40 000,-

Odpowiedzialność z majątku osobistego = 60 000,-

Ujawnienie w KRS wkładu umówionego i realnie wniesionego oraz sumy komandytowej.

Komandytariusza zwalnia z osobistej odpowiedzialności realne wniesienie wkładu. Jeżeli realnie wniesiony wkład jest równy lub większy od sumy komandytowej, komandytariusz nie odpowiada majątkiem osobistym.

Jeżeli w trakcie stosunku spółki nastąpi jakikolwiek zwrot wkładu komandytariusza, następuje przywrócenie odpowiedzialności komandytariusza.

art. 112 – majątek spółki uszczuplony o stratę, przychody -> w pierwszej kolejności trzeba uzupełnić wkłady w pierwotnej wysokości. Gdyby spółka dokonała wypłaty na rzecz komandytariusza tytułem zysku przed uzupełnieniem wkładu do pierwotnej wysokości -> wypłatę traktuje się jako zwrot wkładu. Przywrócenie odpowiedzialności osobistej komandytariusza w wysokości zwrotu.

Obniżenie sumy komandytowej wymaga zmiany umowy spółki. Zmiana skutkuje wobec wierzycieli od momentu wpisu do KRS.

Wierzyciele nie muszą wyrażać zgody na obniżenie sumy komandytowej. Nie ma to obniżenie znaczenia dla wierzytelności powstałych przed wpisem obniżenia do KRS.

Komandytariusz, który przystępuje do spółki już istniejącej, odpowiada także za te zobowiązania, które powstały przed jego przystąpieniem do spółki.

Zawarcie umowy spółki komandytowej z przedsiębiorcą, który prowadzi przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na własny rachunek – komandytariusz odpowiada za zobowiązania tego przedsiębiorstwa powstałe przed wpisem.

Komplementariusze i komandytariusze mogą zbywać swoje uczestnictwo w spółce, jeżeli pozostali wspólnicy wyrażą na to zgodę -> art. 10 KSH – przepis ogólny.

Zmiana statusu komandytariusza na status komplementariusza możliwa jest tylko wtedy, gdy umowa spółki dopuszcza przyjęcie nowego komplementariusza do spółki, zgadzają się na zmianę statusu wszyscy wspólnicy. Jednak zawsze musi być co najmniej jeden komplementariusz i co najmniej jeden komandytariusz.

Spółka komandytowa

comments Możliwość komentowania Spółka komandytowa została wyłączona
By , 20 maja 2011

Art. 104 KSH – spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo, występują dwa rodzaje wspólników:

– komplementariusze – ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki solidarnie, bez żadnych ograniczeń, odpowiadają subsydiarnie, odpowiedzialność jak w spółce jawnej

– komandytariusze – ponoszą odpowiedzialność w sposób szczególny, odpowiedzialność ograniczona do wysokości sumy komandytowej

Zróżnicowanie pozycji wspólników w spółce.

Komplementariusze mają pełne prawo decydowania o sprawach spółki i reprezentacji spółki na zewnątrz.

Komandytariusze, co do zasady nie mają ani prawa ani obowiązku w zakresie prowadzenia spraw spółki.

Przepis dyspozycyjny – wymagana zgoda komandytariusza na czynności przekraczające zakres zwykłych czynności.

Komandytariusz pełni rolę bierną.

Spółkę komandytową mogą zakładać osoby fizyczne, osoby prawne, ułomne osoby prawne (bez ograniczeń). Musi być co najmniej jeden komplementariusz i co najmniej jeden komandytariusz.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne mogą być komplementariuszami, a komandytariuszem jest wspólnik lub akcjonariusze komplementariusza.

Założenie spółki komandytowej -> zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego.

Art. 105 – minimalna treść umowy:

– firma spółki komandytowej

Art. 104 – firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko lub firmę co najmniej jednego komplementariusza oraz dodatek wskazujący na formę; jeżeli osoba prawna jest komplementariuszem -> firma występuje w nazwie spółki komandytowej

Nie można umieścić nazwiska komandytariusza lub nazwy firmy komandytariusza, jeżeli jest to osoba prawna. Jeśliby się tak stało, to KSH przewiduje, że taki komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez żadnych ograniczeń.

Skrót “sp. k.” – KSH pozwala używać tego skrótu w obrocie (zamówienia, faktury)

– siedziba firmy

– przedmiot działalności spółki – konkretyzacja celu

– oznaczenie wkładów i ich wartości; szczególna regulacja, jeżeli chodzi o wkłady komandytariuszy -> art. 107 paragraf 2 – wniesienie pracy i usług możliwe jest tylko wtedy, kiedy pozostała wartość wkładów jest równa lub wyższa od sumy komandytowej; nie mogą być przedmiotem wkładu komandytariusza udziały lub akcje w spółce, która ma status komplementariusza w tej samej spółce (art. 107 paragraf 3)

Wkłady komplementariuszy – przepisy o spółce jawnej, mogą być praca i usługi na rzecz spółki jawnej

Termin wniesienia wkładu precyzuje umowa spółki;

Wkład umówiony – wkład, do którego wspólnik się zobowiązuje w umowie.

Wkład rzeczywiście wniesiony do spółki;

Komandytariusz -> suma komandytowa, trzeba określić w umowie, górna granica odpowiedzialności komandytariusza, KSH nie wprowadza żadnej kwoty minimalnej ani maksymalnej, suma komandytowa to nie to samo co wkład wspólnika!, suma komandytowa może być różna dla każdego z komandytariuszy

Reszta elementów w umowie -> wspólnicy sami ustalają, nie muszą ich wpisywać do umowy.

Komandytariusz -> wkład o charakterze niepieniężnym -> w umowie trzeba określić przedmiot i wartość tego aportu

Odpowiedzialność spółki partnerskiej i odpowiedzialność partnerów

comments Możliwość komentowania Odpowiedzialność spółki partnerskiej i odpowiedzialność partnerów została wyłączona
By , 20 maja 2011

Zobowiązania spółki można podzielić na dwie grupy:

1. Zobowiązania niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu, zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (wynagrodzenia pracowników, czynsz za lokal, energia elektryczna, meble)

2. Zobowiązania związane z wykonywaniem wolnego zawodu

Za jedne i drugie w pierwszej kolejności odpowiada spółka.

Za zobowiązania 1 odpowiadają spółka (w pierwszej kolejności) i partnerzy (tak jak w spółkach jawnych).

Za zobowiązania 2 w pierwszej kolejności odpowiada spółka.

Ograniczenie odpowiedzialności – odpowiada tylko ten partner, który daną sprawę prowadził albo nadzorował pracownika wykonującego daną czynność. Nie odpowiada za to zobowiązanie partner, który danej sprawy nie prowadził.

Pozywa się spółkę i pozywa się tego partnera, o którym wiemy, że popełnił szkodę. Jeżeli nie wiemy, kto popełnił, to pozywamy wszystkich – w trakcie procesu nastąpi wskazanie, kto popełnił błąd. Jeżeli nie da się wskazać winnego partnera w procesie -> odpowiedzialność dzielona jest na wszystkich.

Partner ponosi też odpowiedzialność za osoby trzecie wykonujące czynność związaną z wykonywaniem wolnego zawodu.

Odpowiedzialność ponosi spółka i osoba (partner), która nadzorowała.

Zatrudniony w spółce – nie musi być stosunek pracy, wystarczy umowa cywilnoprawna.

Umowa spółki może przewidywać, że jeden lub kilku partnerów będzie ponosić odpowiedzialność tak jak wspólnicy spółki jawnej.

Dwa modele funkcjonowania spółki partnerskiej:

– prowadzenie spraw spółki i reprezentacja na zewnątrz -> partnerzy

Model właściwy spółkom osobowym (można wyłączyć jakiegoś wspólnika od prowadzenia spraw spółki i/lub od reprezentacji)

Model właściwy dla spółek kapitałowych

– decyzja o powołaniu do spółki zarządu

– nie ma wymogu, aby członkami zarządu byli partnerzy

– powołanie zarządu tylko jeśli umowa to przewiduje

Art. 97 – odesłanie do przepisów o zarządzie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W zarządzie mogą być osoby, które nie mają uprawnień do wykonywani wolnego zawodu.

Zarząd prowadzi sprawy i reprezentuje spółkę na zewnątrz. W umowie spółki partnerskiej należy wskazać te sprawy, które wymagają uchwały partnerów (w przypadku istnienia zarządu).

Mandaty i kadencja członków zarządu -> uregulowane w umowie spółki.

Model osobowy spółki -> Pozbawienie partnera prawa reprezentacji spółki może nastąpić uchwałą wspólników -> ¾ większość, obecność 2/3 ogólnej liczby partnerów. Można też w drodze postępowania sądowego.

Powstanie spółki partnerskiej

comments Możliwość komentowania Powstanie spółki partnerskiej została wyłączona
By , 20 maja 2011

Umowa spółki partnerskiej -> w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wcześniej -> akt notarialny.

Umowa powinna zawierać:

– określenie firmy

Art. 90 – nazwisko co najmniej jednego z partnerów, zawód lub wolne zawody wykonywane w ramach spółki + określenie formy prawnej (spółka partnerska) + dodatek “i partner”, “i partnerzy”, “spółka partnerska”.

Wszystkie nazwy zawodów wykonywanych w ramach danej spółki muszą się znaleźć w nazwie.

– określenie siedziby

Siedziba spółki – wskazanie właściwego sądu rejestrowego

– przedmiot działalności spółki

Wykonywanie wolnego zawodu.

Wolne zawody -> ustawy korporacyjne określaj a sposób wykonywania wolnych zawodów.

Radcowie prawni i adwokaci nie mogą się łączyć w spółki partnerskie z innymi wolnymi zawodami.

Podobnie lekarze (tylko z lekarzami dentystami).

– określenie wkładów oraz ich wartości

Nie ma wymogów kapitałowych, wspólnicy sami decydują, można wnosić pracę i usługi świadczone na rzecz spółki.

– wskazanie, który partner będzie wykonywał jaki wolny zawód

Jeżeli jeden zawód to ogólne określenie, jeżeli więcej -> to przy każdym nazwisku)

– istnieje możliwość rozszerzenia odpowiedzialności spółki (musi to być określone w umowie)

– jeżeli wspólnicy chcą wprowadzić zarząd, to muszą to określić w umowie spółki

Powstanie spółki wymaga jej wpisu do rejestru. Nie ma wskazanego terminu. Przyjmuje się  termin 7 dni na zgłoszenie spółki do rejestru. Konieczne jest wykazanie, że wspólnicy mają prawo do wykonywania wolnego zawodu -> najczęściej zaświadczenie o wpisie na listę.

Wpis ma charakter konstytutywny.

W zakresie nieuregulowanym -> przepisy spółki jawnej art. 8-10 ß artykuły ogólne też mją zastosowanie do spółki partnerskiej.

Rozwiązanie spółki jawnej

comments Możliwość komentowania Rozwiązanie spółki jawnej została wyłączona
By , 20 maja 2011

Spółka istnieje od momentu wpisu do momentu wykreślenia spółki z rejestru.

Przyczyny rozwiązania spółki jawnej: (nie powodują one, że spółka ulega natychmiastowemu rozwiązaniu / wykreśleniu)

– dopiero z momentem wykreślenia z rejestru (do momentu wykreślenia spółka zachowuje byt prawny)

W spółkach partnerskich nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego – art. 57 – inne sposoby rozwiązania spółki.

Wykreślenie z rejestru nie powoduje wygaśnięcia odpowiedzialności wspólników.

Likwidacja -> pojawiają się likwidatorzy -> zwykle są to sami wspólnicy, można powołać też osoby trzecie. Sąd może powołać likwidatorów.

Zakończenie działalności spółki. Reprezentacja spółki w zakresie czynności likwidacyjnych ß likwidatorzy.

Zakończenie działalności spółki -> spłacenie wierzycieli, nie ma uprzywilejowania żadnej wierzytelności.

W praktyce w pierwszej kolejności spłaca się zobowiązania publiczno-prawne, zobowiązania wobec pracowników (regulują to inne przepisy prawne)..

Zmiana celu -> zakończenie działalności. Spieniężenie majątku spółki.

Jeśli majątek spółki nie wystarcza na spłatę zobowiązań -> dopłaty wspólników. Jeden niewypłacalny -> pozostali dopłacają.

Rozwiązanie spółki -> wykreślenie spółki z rejestru.

Spółka jawna jest spółką modelową, trzonem.

Zakaz konkurencji

comments Możliwość komentowania Zakaz konkurencji została wyłączona
By , 20 maja 2011

Art. 56 – nakaz lojalnego zachowania się wobec spółki. Wspólnik musi się powstrzymać od działań, które byłyby sprzeczne z interesem spółki.

Wspólnik nie może:

– samodzielnie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki

– być w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej, jeżeli spółka ta prowadzi działalność o charakterze konkurencyjnym

– być członkiem organu w spółce kapitałowej o charakterze konkurencyjnym, wspólnicy mogą jednak wyrazić zgodę na prowadzenie takiej działalności konkurencyjnej. Zgodę mogą wyrazić w sposób wyraźny lub dorozumiany -> zgoda na działalność konkurencyjną

W razie naruszenia zakazu spółka może domagać się wydania pożytków, jakie osiąga wspólnik naruszający zakaz lub naprawienia szkody, która powstała w spółce. Spółce przysługuje roszczenie.

Art. 57 – szczególna konstrukcja prawna, pozwala wystąpić z pozwem każdemu wspólnikowi -> domaga się wydania wyroku na spółkę.

Udział kapitałowy

comments Możliwość komentowania Udział kapitałowy została wyłączona
By , 20 maja 2011

W spółkach jawnych nie ma przepisów kapitałowych. Wkładem mogą być: praca i usługi. Wkłady oraz ich wartość muszą być określone w umowie spółki.

Reguła interpretacyjna – w razie wątpliwości przyjmuje się, że wkłady wspólników są równe.

Wkłady wspólników mogą polegać na wniesieniu do spółki gotówki, a także praw majątkowych i ustawowe [ustanowione?] prawa na rzecz spółki.

Wspólnik może oddać spółce rzeczy do korzystania.

Nie ma wymogów terminowych co do wniesienia wkładów (KSH). Termin powinien być określony w umowie spółki.

Art. 48 paragraf 3 – prawo przeniesione na spółkę – z chwilą rejestracji.

Udział kapitałowy – forma odzwierciedlająca aktualny stan zaangażowania kapitałowego wspólnika w spółce.

Udział kapitałowy odpowiada wartości rzeczywistej wkładu wniesionego do spółki.

Wkład umówiony – wspólnik zobowiązuje się do niego w umowie.

Wkład rzeczywisty – to, co faktycznie wniesiono.

Udział kapitałowy -> wkład faktycznie wniesiony.

Udział nie jest wartością stałą -> wniesienie wkładu do spółki, strata, niepobrane przez spółkę zyski.

Wartość wkładu kapitałowego minus wkład rzeczywisty = tyle może wspólnik pobrać.

Zyski / straty w spółce – charakter dyspozytywny.

Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do równego udziału w zysku. W umowie może być postanowienie o proporcjonalnym prawie do udziału w zysku.

W stratach wspólnicy uczestniczą tak jak w zyskach. Umowa spółki może przewidywać inaczej.

Wypłata zysku – z końcem każdego roku obrotowego.

Zyski są dopisywane do udziału kapitałowego i wspólnik może się domagać ich wypłaty.

Dopuszczalne są krótsze obroty obrachunkowe – krótsze niż rok.

Zaliczkowe wypłaty zysku – dopuszcza się je, bo to spółka osobowa.

Jeżeli udział kapitałowy został uszczuplony w wyniku straty -> zysk w następnych okresach na uzupełnienie udziału wspólnika.

Art. 53 – wspólnikowi przysługują odsetki od udziału w wysokości 5% – przepis względnie obowiązujący (można te odsetki wyłączyć).

Stosunki wewnętrzne w spółce

comments Możliwość komentowania Stosunki wewnętrzne w spółce została wyłączona
By , 20 maja 2011

Stosunki wewnętrzne w spółce:

Uregulowane przede wszystkim przepisami dyspozytywnymi.

Strony mogą w umowie uregulować inaczej.

Bezwzględnie obowiązujące – dwa postanowienia:

– prawo do informacji – przysługuje wspólnikowi spółki jawnej, prawo to ni może być ani wyłączone ani ograniczone, wspólnik może domagać się od pozostałych wspólników wyjaśnień w zakresie spraw spółki, przysługuje mu prawo do przeglądania ksiąg, dokumentów, itd.

– niemożliwość w spółce wyłączenia wszystkich wspólników od prawa prowadzenia spraw spółki i powierzenia ich osobie trzeciej spoza spółki

Prawo prowadzenia spraw spółki może być uregulowane w umowie. Może być inaczej, niż w ustawie.

W rozwiązaniu kodeksowym każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.

W czynnościach zwykłego zarządu każdy wspólnik może decydować samodzielnie. W czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu jak i w przypadku sprzeciwu -> konieczne podjęcie uchwały. Uchwała w zakresie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga zgody także tych wspólników, którzy nie mają prawa prowadzenia spraw spółki. Umowa może przewidywać inaczej.

W czynnościach zwykłego zarządu, jeśli z powodu sprzeciwu potrzebna jest uchwała -> uchwała zapada jednomyślnie, ale głosują tylko wspólnicy, którzy mają prawo prowadzenia spraw spółki.

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej

comments Możliwość komentowania Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej została wyłączona
By , 20 maja 2011

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej:

Art. 8 – spółka jawna jest podmiotem innym niż wspólnicy -> sama odpowiada za swoje zobowiązania.

Odpowiedzialność subsydiarna wspólników -> odpowiedzialność osobista, bez ograniczeń, solidarna (pomiędzy wspólnikami i pomiędzy spółką i wspólnikami). Odpowiedzialność ma charakter posiłkowy-subsydiarny. Art. 31. Ograniczona do fazy postępowania egzekucyjnego.

Egzekucję z majątku wspólnika możemy przeprowadzić dopiero po bezskutecznej egzekucji z majątku spółki.

W spółkach cywilnych – wierzyciel decyduje, z której masy majątkowej przeprowadzi egzekucję.

Wierzyciel może być dobrowolnie zaspokojony przez wspólników bez wszczynania postępowania.

Wierzyciel może pozwać spółkę. Jeśli egzekucja skierowana do majątku spółki jest bezskuteczna, wierzyciel musi uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikom.

Art. 7781 KPC – wyrokowi przeciwko spółce, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna, można nadać klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikom.

Wystarczy pozwać samą spółkę, nie trzeba dodatkowo pozywać wspólników. Jednak w praktyce zaleca się pozwanie zarówno wspólników jak i spółki.

Art. 31 paragraf 2 – równoczesne pozwanie spółki i wspólników.

Szczególne przypadki odpowiedzialności wspólników spółki:

– odpowiedzialność wspólnika, który przystępuje do spółki już istniejącej

-> art. 32 – rozszerzenie odpowiedzialności na zobowiązania, które powstały przed przystąpieniem wspólnika do spółki

-> polepszenie sytuacji wierzycieli

-> kumulatywne przystąpienie do długu

– umowa spółka jawna, a jednym ze wspólników jest przedsiębiorstwo jednoosobowe -> wspólnik wnosi to przedsiębiorstwo jako wkład do spółki

-> pozostali wspólnicy odpowiadają także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa, które powstały przed zawarciem umowy, ich odpowiedzialność jest ograniczona do wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia i według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela

– art. 10 – sytuacja nabycia udziału w spółce – wspólnik, który nabywa udział, odpowiada również za zobowiązania powstałe przed nabyciem udziału

OfficeFolders theme by Themocracy